17 Nisan SEGEM Mini Test

Merhaba sınava 3 hafta kaldı ve katılım çok düşük sanırım hepiniz erteleneceğini düşünüyorsunuz. Ama çalışmaya devam etmelisiniz. Başvuru süreci sınav gününün gelmesi yeniden para yatırmak bu süreçler uzun ve sıkıcı.

Testleri geriye dönük çözün takıldığınız bir şey var ise gruplardan yazabilirsiniz.

Test sonunda Süreler ile ilgili bilgiler var.

Başarılar.

Acentelik yetkilerinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir. Vekâletnameler usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir.
(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip on beş (15) iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

Değişikliklerin bildirilmesi ve güncelleme (Değişik başlık: RG-16.1.2016-29595)(1)
MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-16.1.2016-29595)(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç on beş (15) iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.

Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması
MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.
(2) Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.
2016 Güncelleme,
Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir. Bu değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.”