Sigortanın Tarihi;

Sigortacılık kavramı ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.

İlk Sigorta poliçesi:23 Ekim 1347 İlk Sigorta Şirketi:1424 yılında Cenova şehrinde kuruldu.

İlk mevzuat:1435 yılında Barselona Fermanı’ydı.

Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi kaptan yolcular ve tayfalarında sigorta edilebilmesi fikrini gündeme getirdi.17.yy’da bir İtalyan bankeri olan Tontinin getirdiği Tontines denilen sistemde belirli kişiler bir araya gelerek belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymakta süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. İnsanların çoğu kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epeyi rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek ön görülen süreden önce ölenler içinde ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi ön görüldü ve hayat sigortalarına geçişte bu şekilde başladı.Ayrıca 1666 yılında Londra da yaşanan ve 13.000 ev ve 100 kiliseyi tahrip eden yangın 17.yy da sigortacılık fikrinin gelişmesini sağladı.

1666 Londra yangını sigorta fikrinin gelişmesini sağladı.

 

 

Facebook grubu için Tıklayınız

En son test için Tıklayınız

27 Mart Çıkmış sorulardan Oluşan Test için Tıklayınız

Akademi videolarından hazırlanan 50 soru deneme testi için Tıklayınız

 

Bir şirketin sigortacılık faaliyetinden elde ettiği gelirler nasıl hesaplanır?

Bir portfoyün veya sigorta şirketinin yaptığı sigortacılık faaliyetinden gelir elde edebilmesi için birleşik rasyo oranı %100’ün altında olmalıdır. Birleşik rasyo=Gerçekleşen hasar/kazanılan prim+genel gider oranı+aracılara ödenen komisyonlar eklenmesiyle hesaplanır.Bu sayı 100 sayısının altındaysa,şirket karda, 100 sayısının üzerinde ise şirket zarar ediyor demektir.

Hasar Süreci:Hasar,sigorta genel şartlarında yer alan rizikonun gerçekleşmesi(menfaatin zarar uğraması) halinde,sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğünün doğması durumu olarak tanımlanabilir.Hasar aynı zamanda,sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınmış bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda meydana gelen kayıp ve zararın ortak adıdır.Hasar yönetimi ise hasarın gerçekleşmesiyle başlayan,hasar ihbarı,hasar tespiti ve ekspertizi,hasar dosya sürecini içeren ve hasarın tazmini veya reddiyle sonuçlanan süreçtir.

Hasar İhbarı:Sigortalı veya sigorta ettirenin,rizikonun gerçekleştiğini haber alır almaz sigortacıya taraflar arasında geçerli olan sigorta sözleşmesinde belirtildiği şekilde ve süre içinde derhal bildirimde bulunması(hasar ihbarı yapması) ve gerekli tüm bilgi ve belgeleri sigorta şirketine ibraz etmesi gerekmektedir.Sigorta şirketlerinin ilgili internet adreslerinde her bir hasar branşı için,hangi belgelerin gerekli olduğuna ve sigortacıya ibraz edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yer almakta,aynı zamanda poliçeler ile birlikte verilen Bilgilendirme Formlarında bu konuya ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.sigortalı,hasarın gerçekleştiğini öğrendikten sonra ilgili sigorta genel şartlarında belirtilen süre içinde,şahsen veya telefon,telgraf,faks ve mektup aracılığı ile sigortacının genel müdürlük,bölge müdürlükleri veya bölge temsilciliklerinden herhangi birine veya poliçenin tazminine aracılık eden acentesine ulaşarak hasar bildiriminde bulunabilir.

Hasar bildirimi aşamasında istenecek bilgiler şunlardır: -Poliçe ve acente numarası, -Sigortalının adı,soyadı,ticari unvanı, -Hasar tarihi, -Tahmini hasar miktarı, -Hasarın mahiyeti, -Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu.