e-BEAS Test

1) Aşağıdakilerden hangisi işe yeni giren çalışanın örgüte uyumlu hale getirilmesi sürecidir?

 

a) Geliştirme

b) Eğitim

c) Oryantasyon

d) Koordinasyon

 

 

2) Hangisi bir işletmenin Ticaret Hukukumuz açısından ticari işletme sayılabilmesi için gereken şartlardandır?

 

a) Kazanç sağlamayı amaç edinme

b) Süreklilik niyeti

c) Belli büyüklük sınırlarını aşma

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

3) İşletme yönetiminin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 

a) Pazarlama

b) Organizasyon

c) Muhasebe

d) Finans

 

 

4) İşletmenin bütün departmanlarının aynı hedefe ulaşmak için çaba göstermesi anlamına gelen organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kumanda birliği

b) Emir-Komuta birliği

c) Amaç birliği

d) Vizyon

 

 

5) İşletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çıktıların bir kısmının işletmede kullanılmak üzere tekrar işletmeye geri dönmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Girdi

b) Geri besleme

c) Süreç

d) Uyumlaştırma

 

 

6) Aşağıdaki şıklardan hangisi petrol fiyatının önemli ölçüde artmasının sonuçlarından biri değildir?

 

a) Petrol tüketen ülkelerden üreten ülkelere önemli ölçüde kaynak transfer gerçekleşmesi global düzeyde gelir dağılımını bozar.

b) Uluslararası ticaret hacmini arttırır.

c) Global düzeyde diğer mallara yönelik talebi azaltır; işsizliği arttırır.

d) Yarattığı belirsizlik gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını ağırlaştırabilir.

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi arzı direkt etkileyen faktörlerden değildir?

 

a) Teknolojik gelişme

b) Tüketici tercihleri

c) Devlet politikaları

d) Üretim faktörlerinin maliyeti

8) Aşağıdakilerden hangisi devletin yaptığı cari harcamalardandır? I. Dul ve yetime yapılan ödemeler; II. Memurlara yapılan maaş ödemeleri; III. Dubleks yol yapımı

 

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

9) Devlet, özel sektör uygulamalarına benzer yöntemlerle gelir elde edebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerdendir?

 

a) KİT’lerin piyasa faaliyetlerine katılmasıyla sağlanan gelirler

b) Borçlanma yoluyla sağlanan gelirler

c) Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz servet unsurlarının satılması, kiralanması ya da bir başka biçimde değerlendirilmesi yoluyla sağlanan gelirler

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

10) Faiz dışı denge aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

 

a) Bütçe gelirleri-Bütçe giderleri

b) Bütçe giderleri-Faiz giderleri

c) Bütçe gelirleri-Faiz dışı giderler

d) Bütçe giderleri-Faiz dışı giderler

 

 

11) A ülkesinde aktif pasif oranı 1970’te 2;1 iken 2003 yılında 3;1’e çıkmıştır. Buradan hangi sonuca varılamaz?

 

a) Ülkenin nüfus artış hızı yükselmiştir.

b) Ülke gelişmiş ülkeler kategorisindedir.

c) Ülkede sosyal sigortaların aktuaryal dengesinde düzelme olmuştur.

d) Emeklilerin durumlarında bir miktar iyileşme sağlanabilir.

 

 

12) Aşagıdakilerden hangisi sosyal güvenlik tanımında yer almaz?

 

a) Bir toplumda yaşayan bireyler arasında ayrım gözetmemesi

b) Bireylerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bugünlerini ve yarınlarını garanti altına alması

c) Muhtaç bireylere yardım programları içermemesi

d) Devlet tarafından uygulanan sosyal politikalar ile sağlanması

 

 

13) Bireysel tasarruf hesaplarına dayalı sosyal güvenlik sistemleri hangi esasa göre işler?

 

a) Tanımlanmış katkı-Tam fonlama

b) Kısmi fonlama

c) Tanımlanmış fayda

d) Tam fonlama-Tanımlanmış fayda

 

 

14) Hangi tür sosyal güvenlik sisteminde aktif jenerasyon bizzat kendi geleceği için tasarruf  yapmaktadır?

 

a) Dağıtım yöntemi

b) Meslek toplulukları

c) Fonlama yöntemi

d) Birincil kademe devlet yardımları sistemi

 

 

15) İŞKUR’un açık yazılışı nedir?

 

a) İşçi Sigortaları Kurumu

b) İş ve İşçi Bulma Kurumu

c) Türkiye İş Kurumu

d) İşveren Sigortaları Kurumu

 

 

16) İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanır?

 

a) Aylık asgari ücretin netini geçmemek şartıyla kişinin son dört aylık maaşının ortalamasının %50’si

b) Kişinin ücretine, çalışma süresine bağlı olarak giderek artan oranlar uygulanır.

c) Kişinin ücretinin %60’ı

d) Kişiye emekliliğinde ödenecek maaş, işsizlik ödeneği olarak bağlanır.

 

 

17) Özel emeklilik sistemine erken yaşlarda katılmanın avantajları arasında yer alan hususu işaretleyiniz.

 

a) Yatırım vadesinin uzunluğu, emeklilikte iyi bir gelir sağlamak için tasarruf edilmesi gereken katkı payı tutarının azalmasını sağlar.

b) Sisteme erken girenler, daha önce emekliliğe hak kazanırlar.

c) Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerini başka alanlarda kullanabilirler.

d) Sisteme erken katılan bireyler, katılmayanlara göre düşük risk seviyesinde değerlendirilirler.

 

 

18) Prime dayalı dağıtım modelinde primlerin ödenmesine ilişkin alternatifler arasında sayılmayan hususu işaretleyiniz.

 

a) Primlerin sadece devlet tarafından ödenmesi

b) Primlerin sadece çalışanlar tarafından ödenmesi

c) Primlerin sadece işveren tarafından ödenmesi

d) Primlerin çalışan ve işveren arasında belirli oranlarda paylaşılarak ödenmesi

 

 

19) Sosyal güvenlik hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a) Hayat sigortaları

b) Maluliyet ve emeklilik sigortası

c) Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler

d) Sosyal sigortalar

 

 

20) Sosyal güvenlikte tüm dünyada benimsenen yenilikçi yaklaşım hangisidir?

 

a) Tek kademeli sistemlerden çok kademeli sistemlere geçiş

b) Prim tavan ve oranlarının yükseltilmesi

c) Özelleştirme

d) Pasif politikalardan aktif politikalara geçiş

 

 

21) Tam mükellef gerçek kişiler en geç hangi ayda gelir vergisi beyannamesi verirler?

 

a) Bir sonraki yıl Mart ayında

b) İçinde bulunulan yıl Aralık ayında

c) Bir sonraki yıl Ocak ayında

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

22) Ücretin safi değeri bulunurken yapılabilecek indirimler arasında sayılan hususu işaretleyiniz.

 

a) Kıdem tazminatları

b) Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının kanunen belirtilen kısmı

c) Nafakalar

d) Demirbaş olarak verilen giyim eşyası

 

 

23) Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun vergi kanunlarınca vergi dışında bırakılmasına ne denir?

 

a) Vergi muafiyeti

b) Vergi istisnası

c) Vergi tarhı

d) Vergi tahakkuku

 

 

24) Verginin doğal afetler veya tahsil imkansızlığı gibi çeşitli nedenlerle kayıtlardan çıkartılmasına ne ad verilir?

 

a) Terkin

b) Muafiyet

c) İstisna

d) Tahakkuk

 

 

25) Katkı payı ve prim ödemelerinin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde indirim uygulaması nasıl olacaktır?

 

a) Geçmiş dönem ve izleyen dönemlere ilişkin indirim yapılamaz.

b) Bu ödeme tipinde izleyen döneme ilişkin indirim yapılabilse de cari dönem için indirim yapılabilmesi söz konusu değildir.

c) Geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarı da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilecektir.

d) Katkı payı ve prim ödemeleri hiçbir sınırlama olmaksızın istenilen dönemde vergi matrahından indirilebilir.

 

 

 

 

26) Bir hayat sigorta poliçesi sahibi,  07.10.2001 tarihinden önce satın aldığı poliçeyi 5. yılında sona erdirmesi durumunda stopaj oranı ne kadardır?

 

a) %5

b) %10

c) %15

d) Stopaja tabi değildir.

 

 

27) Emeklilik şirketinden emeklilik hakkı kazanmadan 2004 yılında ayrılan (A) elde etmiş olduğu 12.000 YTL’yi hangi ayda beyan edecektir?

 

a) 2005 yılının Mart ayında

b) Beyan etmeyecektir.

c) 2005 yılının Şubat ayında

d) 2005 yılının Ocak ayında

 

 

28) Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerden hangi oranda stopaj kesilir?

 

a) Yapılan ödemelerin %10’u vergiden istisna edilmiştir, bakiye %90 ise %10 stopaja tabidir.

b) Yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

c) Yapılan ödemelerin %75’i vergiden istisna edilmiştir, bakiye %25 ise %5 stopaja tabidir.

d) Yapılan ödemelerin %25’i vergiden istisna edilmiştir, bakiye %75 ise %5 stopaja tabidir.

 

 

29) 30 yaşında bireysel emeklilik sistemine girmiş bir katılımcı 60 yaşına kadar düzenli katkı payı ödemiştir. 60 yaşında bireysel emeklilik sisteminden çıkmak istemektedir. Bireysel emeklilik hesabındaki birikim tutarı 100.000 YTL ise katılımcıya ödenecek net değer kaç YTL’dir. (çıkışta plana ait herhangi bir kesinti yapılmadığı varsayılmıştır.)

 

a) 90.000,00 YTL

b) 95.000,00 YTL

c) 96.250,00 YTL

d) 97.250,00 YTL

 

 

30) Aylık brüt geliri 3.000 YTL olan bir ücretli çalışanın her ay eşi için 200 YTL sağlık sigortası primi ödediği biliniyor. Çalışan ödediği bu sağlık sigortası primi için tanımlı olan vergi avantajının tamamından faydalandığı varsayılırsa, çalışanın kendi için Bireysel Emeklilik Katkı Payı ödemek istemesi durumunda vergi avantajından faydalanabileceği en yüksek aylık tutar aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 100,00 YTL

b) 150,00 YTL

c) 300,00 YTL

d) 306,00 YTL

 

 

31) ‘İtfa‘ ne demektir ?

 

a) Hisse senetlerinin halka arz edildiği tarihtir.

b) Yatırım fonlarının satıldığı güne verilen addır.

c) Hazine bonosu/Devlet tahvillerinin vade sonu’ ( ödeme günü ) dur.

d) Enflasyonun hızla artmasıdır.

 

 

32) Aşağıdaki kuruluşlardan hangileri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem yapabilme yetkisine sahiptirler? I.Aracı Kurumlar II.Sigorta Kuruluşları. III.Ticari Bankalar. IV.Sosyal Güvenlik Kurumları.V.Yatırım ve Kalkınma Bankaları. VI.İller Bankası

 

a) I, II ve IV

b) III, VI ve IV

c) II, V ve I

d) I, III ve V

 

 

33) Aşağıdakilerden hangisi Eurobond’un faizini etkileyen unsurlardan biri değildir?

 

a) Ülke riskinin artması ya da azalması

b) Eurobond’un işlem tutarının yüksek olması

c) Baz alınan ülkedeki faiz oranının artması ya da azalması

d) Aynı piyasadaki bir diğer ülkenin aşırı kötüleşen ekonomik koşulları

 

 

 

 

 

34) Aşağıdakilerden hangisi faiz getirisinin yanında kar payı geliri elde etmeye yönelik bir araçtır?

 

a) Rüçhan haklı tahvil

b) Primli tahvil

c) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil

d) Kara iştirakli tahvil

 

 

35) İMKB bünyesinde bulunmayan piyasa hangisidir?

 

a) Hisse senetleri

b) Uluslararası pazar

c) Vadeli işlemler

d) Döviz

 

 

36) İMKB Hisse Senetleri Piyasasında bir lot kaç adet hisseye karşılık gelir?

 

a) 1

b) 500

c) 1.000

d) 50

 

 

37) TCMB piyasadaki geçici likidite sıkıntısını gidermek istediğinde Açık Piyasada hangi işlemi yapar?

 

a) Doğrudan satım

b) Geri alım vaadiyle satım (ters repo)

c) Doğrudan alım

d) Geri satım vaadiyle alım (repo)

 

 

38) 415,25 YTL’yi bankaya yatırıp, 30 gün sonra 425,25 YTL alan bir kişinin yıllık bileşik getirisi ne kadardır?

 

a) % 24,85

b) % 25,30

c) % 42,35

d) % 33,58

 

 

39) Defter değeri 0,30 YTL olan bir şirketin hisse senetleri borsada işlem görüyorsa ve hisselerin piyasa değeri/defter değeri oranı 2 ise, hisse senedinin fiyatı nedir?

 

a) 0,60 YTL

b) 0,10 YTL

c) 0,30 YTL

d) 0,80 YTL

 

 

40) Reponun net faizi %12 ise, brüt faiz oranı kaçtır? (Stopaj oranı: %15)

 

a) % 14,12

b) % 15,75

c) % 29,41

d) % 21,25

 

 

 

41) Güvence hesabının gelirleri kimlerden alınan katılma paylarından oluşur? I.Sigorta şirketi II.Sigorta ettiren III. Hazine Müsteşarlığı IV.Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

 

a) I-II

b) I-IV

c) II-III-IV

d) II-IV

 

 

42) Sigorta şirketinin üzerine almış olduğu rizikoyu tekrar sigorta ettirmesine ne denir?

 

a) Sesyon

b) Reasürans

c) Sedan

d) Konservasyon

 

 

43) Sigorta Tahkim Komisyonundaki uyuşmazlık konusu miktarın kaç yeni Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda hakem heyeti kurulması zorunludur?

 

a) 10.000 YTL

b) 15.000 YTL

c) 12.000 YTL

d) 5.000 YTL

 

 

44) Sigorta ve Reasürans şirketlerinin denetiminde devletin denetim gerekçesi nedir?

 

a) Ekonominin genel gidişatını ve sigortalının haklarını korumak

b) Sigorta şirketlerinin kamu kuruluşu olması

c) Resmi binaların sigortalı olması

d) Sigorta şirketlerinin ödeme güçlüğü nedeniyle ödeyemediği tazminatların tümünün devlet güvencesinde olması

 

 

45) Tazminat ödemelerinin gerçek hasarın karşılığı ve azami teminat sınırları içinde olmasının önemi nedir?

 

a) Sigortalının haksız kazanç elde etmesinin ya da mağduriyetinin önlenmesi

b) Sigorta şirketinin zarar etmemesi

c) Sigorta şirketinin daha çok kar etmesi

d) Sigorta ekspertiz raporunun gerçekçi çıkması

 

 

46) Aşağıdaki kurumlardan hangisi sigorta poliçesinin detaylı özel şartlarını hazırlar?

 

a) Hazine Müsteşarlığı

b) SPK

c) EGM

d) Sigorta Şirketleri

 

 

47) Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarında sigorta poliçesinin sigortacı tarafından satın alınması anlamına gelmektedir?

 

a) İkraz

b) İştira

c) Tontin

d) İtfa

 

 

48) Belirli bir nüfus topluluğunun gözlem altında tutulması sonucunda oluşturulan, yaşama ve ölüm istatistiklerine göre elde edilen sonuçlardan, her bir yaşta bir yıl içerisinde hayatta kalacak ve ölecek kişilerin sayısının öngörüldüğü tablolara ne denir?

 

a) Komütasyon tablosu

b) Morbidite tablosu

c) Mortalite tablosu

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

49) Belirli bir nüfus topluluğunun veya belirli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutulması sonucu oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul olma istatistiklerine göre elde edilen tablolara ne denir?

 

a) Komütasyon tablosu

b) Morbidite tablosu

c) Mortalite tablosu

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

50) Hayat sigortacılığında aşağıdakilerden hangisi ‘tenzil’ sözcüğünün karşılığıdır?

 

a) Ayrılma

b) Dondurma

c) Teknik faiz

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

51) Aşağıdakilerden hangisi dolaylı soruya örnektir?

 

a) Bu ürünün maliyeti nedir?

b) Bu ürünün fiyatı nedir?

c) Bu ürünü almak için ayda ne kadar para ayırabilirsiniz?

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

52) Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstün yönleri arasında yer almaz?

 

a) Olumlu bir satış ortamının yaratılması.

b) Alıcıların, satış görevlisinin çabaları karşısında satın alma zorunluluğu duyması.

c) Satış görevlisinin gerekli bilgileri kolaylıkla toplayabilmesi.

d) Alıcı ile satıcı arasında yeterli iletişimin kurulamaması.

 

 

53) Aşağıdakilerden hangisi soru sormakla yaratılacak faydalar içerisinde yer almaz?

 

a) Kayda değer bilgileri toplamak

b) Dinleme kültürü aşılamak

c) Yanlış algılamaları belirlemek

d) Satışın her anında konuşmayı devam ettirmek

 

 

54) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından biri değildir?

 

a) Sözlü emirler

b) Toplantılar

c) Bültenler

d) Konferanslar

 

 

55) Hangisi reklamın amaçlarından değildir?

 

a) Kişisel satış programını desteklemek

b) Satışçıların ulaşamadığı kişilere ulaşmak

c) Aracı işletmelerle ilişkileri geliştirmek

d) Fiyatlandırmayı yönlendirmek

 

 

56) Hangisi satış süreci içerisinde yer almaz?

 

a) Tüketici ihtiyacının belirlenmesi

b) Randevu

c) İtirazları karşılama

d) Rakip ürün ve şirketleri karalamak

 

 

57) İlk defa pazara sunulan yeni bir ürün veya hizmet fikrini veya bir ürün grubunu tanıtma ve benimsetmeye yönelik yapılan reklamlara ne ad verilir?

 

a) Öncü reklam

b) Rekabet edici reklam

c) Hatırlatıcı reklam

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

58) İlişkisel pazarlama nedir?

 

a) Her müşteriye özgü mal veya hizmet geliştirme esasına dayanan pazarlama

b) Internetten yararlanarak tavsiye ile mesajın paylaşılması esasına dayanan pazarlama

c) Müşterilerin işletmeye bağlılığını artırma, müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurma esasına dayanan pazarlama

d) İşletmenin tüketiciden, pazarlama yapmak için izin alması esasına dayanan pazarlama

 

 

59) Ürün hayat eğrisi içinde satışların azalmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Sunum dönemi

b) Doygunluk dönemi

c) Büyüme dönemi

d) Olgunluk dönemi

 

 

60) Yalnızca üretime ağırlık veren işletmeler aşağıdaki satış arttırıcı çabalardan hangisine önem verir?

 

a) Ambalaj

b) Reklam

c) Halkla İlişkiler

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

61) 1 Aralık 2004’te bireysel emeklilik sistemine giren Ali Bey’in birikimleri 42.400 YTL’ye ulaşmıştır. Asgari ücretin brüt tutarının 585 YTL olduğu varsayımıyla, 1 Kasım 2007 tarihi itibarı ile Ali Bey’in birikimlerinin ne kadarı haczedilebilecektir?

 

a) 21.925 YTL

b) 20.475 YTL

c) 42.400 YTL

d) Bireysel emeklilik sisteminde birikimler hazcezedilemez.

 

 

 

 

62) Aşağıdakilerden hangisi 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun kapsamındadır?

 

a) Yatırım araçlarının ihraç ve alım satım koşulları

b) Sigorta şirketlerinin çalışma esasları

c) Katkı paylarının emeklilik yatırım fonlarında toplanması ve değerlendirilmesi

d) Portföy yönetim şirketlerinin kuruluş esasları

 

 

63) Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik aracılığı lisansının iptaline neden olacak olaylardandır? I. Tanıtım kartı kullanılmadan işlem yapıldığının ikinci kere tespit edilmesi II. Tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verilmesi III. Katılımcılardan giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapması IV. Tamamlayıcı eğitim programına bir defa katılınmaması

 

a) I – II – III

b) I – II – III – IV

c) II ve IV

d) II, III, IV

 

 

64) Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik sisteminin özelliklerinden biri değildir?

 

a) Katkı payının şirkete intikalini takip eden ilk işgününden itibaren kar payı uygulaması başlaması zorunludur.

b) Getiriler konusunda şirketlerin herhangi bir garanti vermesi mümkün değildir.

c) Katılımcı, birikimlerinin değerlendireceği fonları seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

d) Birikimlerin günlük değer artışı, fon performansı, mali tablolar gibi bilgileri takip edilebilecektir.

 

 

65) Aşağıdakilerden hangisi birim pay değerlerinin hesaplanmayabileceği olağanüstü durumlardan değildir?

 

a) Savaş

b) Doğal afetler

c) Ekonomik kriz

d) Emeklilik şirketinin iflası

 

 

66) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik sözleşmesi teklif formunda (başvuru formu) bulunması gereken zorunlu bir bilgi değildir?

 

a) Katılımcının eğitim durumu

b) Bireysel emeklilik aracısı vergi numarası

c) Bireysel emeklilik aracısı adı ve sicil numarası

d) Planda yapılacak her türlü kesinti

 

 

67) Aşağıdakilerden hangisi emeklilik şirketinin kurduğu fonlarla ilgili sorumluluklarındandır?

 

a) Fon portföyüne, fon içtüzüğü sınırlamalarına uygun yatırım araçları almak

b) Fon portföyündeki varlıkları saklamak

c) Genel fon yönetim stratejisine ve kararlarına göre fon portföyünü yönetmek

d) Fonun yaptığı iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

68) Aşağıdakilerden hangisi tanıtım kılavuzunun özelliklerinden değildir?

 

a) Katılımcıya plana dahil olmadan önce, yatırım kararı vermesine yardımcı olacak mahiyette düzenlenir.

b) Bireysel emeklilik sistemine, şirkete ve plana ilişkin genel bilgiler verir.

c) Emeklilik planına ait fonların sunumuna ilişkin tanıtım formlarını içerir.

d) Şirket ve katılımcının ve varsa katılımcı nam ve hesabına sözleşme akteden kişinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen metindir.

 

 

69) Aşağıdakilerden hangisinin emeklilik sözleşmesinde bulunması zorunlu değildir?

 

a) Katkı payı miktarı

b) Giriş aidatı

c) Şirket

d) Lehdar

 

 

70) Aşağıdakilerden kişilerden hangisi/hangileri Emeklilik şirketlerinde mevzuatta belirtilen süre boyunca görev yapmak kaydıyla bireysel emeklilik aracıları sınavından muaftır? I.Genel Müdür II.Genel Müdür Yardımcısı III.Bölge Müdürü IV.Yönetim Kurulu Üyeler

 

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) I, II, III

d) I, II, III, IV

 

 

71) Mevcut şirket Bireysel Emeklilik Hesabı Aktarım Talep Formu’nun ulaştığı tarihten itibaren aktarım işlemini kaç gün içinde tamamlamak zorundadır?

 

a) En geç 2 işgünü içerisinde

b) En geç 5 işgünü içerisinde

c) En geç 7 işgünü içerisinde

d) En geç 1 işgünü içerisinde

 

 

72) Bireysel emeklilik sisteminden emekli olan bir katılımcı birikimlerini yıllık gelir sigortasına aktarmıştır. Kendisine aylık 1.000 YTL maaş ödenmektedir. Asgari ücretin brüt tutarının 585 YTL olduğu varsayımıyla, katılımcının aylık maaşının ne kadarı hacz

 

a) 585 YTL

b) 415 YTL

c) Bireysel emeklilik sisteminden emekli olanların yıllık gelir sigortasına aktardıkları birikimler haczedilemez.

d) 1.000 YTL

 

 

73) Birikimli hayat sigortasını bireysel emeklilik sistemine aktarmış bir katılımcının emekli olabilmesi için (BES’ten emekli olma şartı olan asgari 10 yıl katkı payının ödenmiş ve 56 yaşının tamamlanmış olması hali dışında) sistemde en az kaç yıl kalması ger

 

a) 10 yıl

b) 1 yıl

c) 5 yıl

d) 3 yıl

 

 

 

 

74) Emeklilik planı kapsamında sunulan fonların plan içindeki oransal dağılımına ne ad verilir?

 

a) Fon dağılım oranları

b) Emeklilik planı fon yapısı

c) Emeklilik planı

d) Fon dağıtım yapısı

 

 

75) Emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları hakkındaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Serbestçe belirlenir.

b) Hazine Müsteşarlığının onayına tabidir.

c) SPK’nın onayına tabidir.

d) Önce Hazine Müsteşarlığının onayı alınır, daha sonra bilgi için SPK’ya gönderilir.

 

 

76) Emeklilik sözleşmesi metni kapsamı nedir?

 

a) Sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerini düzenler.

b) Emeklilik sözleşmesinin uygulama biçimini belirler.

c) Katılımcıya sunulan fonların unvan ve kapsamlarından oluşur.

d) Asgari katkı, giriş aidatı ve yönetim gideri kesintilerinin hesaplanma şeklini düzenler.

 

 

77) Emeklilik sözleşmesinde “Giriş aidatı katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı tarihe kadar ertelenmiştir” hükmü bulunan bir katılımcının sistemden/şirketten ayrılması halinde, şirketin katılımcının birikimlerinden indirebileceği azami tutar

 

a) Kesintinin yapıldığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarından fazla olamaz.

b) Emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarından fazla olamaz.

c) Kesintinin yapıldığı tarihinde geçerli olan asgari ücretin aylık tutarının yarısından fazla olamaz.

d) Emeklilik sözleşmesi teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan asgari ücretin aylık tutarının yarısından fazla olamaz.

 

 

78) Emeklilik şirketi genel müdürü olarak atanacak kişiler atanmadan önce aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirilir?

 

a) Sermaye Piyasası Kurulu’na

b) Hazine Müsteşarlığı’na

c) Emeklilik Gözetim Merkezi’ne

d) Takasbank’a

 

 

79) Emeklilik şirketi, katılımcı emeklilik hakkı kazandığında, birikimlerin ödemesini __________ yerine getirmek zorundadır.

 

a) 12 işgünü içinde

b) 15 işgünü içinde

c) 7 işgünü içinde

d) 20 günü içinde

 

 

 

 

 

 

 

80) Emeklilik şirketinin genel müdür yardımcılarında aranan sigortacılık veya işletmecilik alanında asgari mesleki deneyim süresi kaçtır?

 

a) 5

b) 6

c) 7

d) 10

 

 

81) Emeklilik yatırım fonlarında Eurobondlara ilişkin uygulamalar aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?

 

a) Asgari %30’luk sınırlamanın uygulamasında Eurobondlar dahil edilmez.

b) Eurobondlar yabancı menkul kıymet kategorisine girmemektedir.

c) Fonların portföylerine Eurobondları dahil etmeleri mümkündür.

d) Eurobondlar da yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yönelik %15’lik sınırlama kapsamında değerlendirilir.

 

 

82) Emeklilik yatırım fonu hesaplarından yapılacak her türlü nakit ödeme ve virman işleminde sorumluluk kime aittir?

 

a) Sermaye Piyasası Kurulu

b) Emeklilik Gözetim Merkezi

c) Emeklilik şirketi ve portföy yönetim şirketi

d) Hazine Müsteşarlığı

 

 

83) Emeklilik Yatırım Fonu__________.

 

a) Emeklilik şirketinin malvarlığıdır.

b) Katılımcıların yatırım aracıdır.

c) Taraflar arası bir sözleşmedir.

d) Seçeneklerden hiçbiri

 

 

84) Emeklilik yatırım fonunun Kurulca kayda alınması sırasında alınabilecek ücret tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Fonun ihraç değerinin en fazla binde biri

b) Fonun ihraç değerinin en fazla on binde biri

c) Fonun net varlık değerinin en fazla binde biri

d) Fonun net varlık değerinin en fazla on binde biri

 

 

85) Giriş aidatının taksitlendirildiği bir katılımcının, birikimlerinin başka şirkete aktarımını talep etmesi durumunda emeklilik şirketi giriş aidatının ödenmemiş kısmı için  aşağıdakilerden hangisini uygular?

 

a) Emeklilik şirketi ödenmemiş olan kısımdan tek taraflı olarak vazgeçer.

b) Ödenmemiş olan tutar, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

c) Ödenmemiş olan tutar, katılımcının borcu olarak yeni şirkete aktarılır.

d) Katılımcı ödenmemiş olan kısmın birikimlerinden karşılanması talimatını vermediği sürece kesinti yapılamaz.

 

 

 

 

 

 

86) Grup emeklilik sözleşmesi kurulduktan sonra ne zaman yürürlüğe girer?

 

a) Grup emeklilik sözleşmesinin akdedildiği tarihte

b) Katılımcı nam ve hesabına hareket eden kişiye ilk teklif verildiği tarihte

c) Katkı paylarının veya giriş aidatının bir kısmının veya tamamının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihte

d) Katılımcılara, sözleşme özet metninin ulaştığı tarihte

 

 

87) Hazine Müsteşarlığı ve SPK denetimleri en az ne sıklıkla gerçekleştirilir?

 

a) 18 ayda bir

b) Yılda bir kez

c) 2 yılda bir

d) 6 ayda bir

 

 

88) Katılımcılara emeklilik planı kapsamında yer alan fonlara katılımından önce verilen ve fona ait izahnamedeki bilgilerin özetinin yer aldığı belgeye ne ad verilir?

 

a) Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu

b) Emeklilik Planı Önerisi

c) Tanıtım Formu

d) Risk Getiri Profili Formu

 

 

89) Katılımcının katkı payı ödemelerine ara vermesi durumunda şirket, yönetim gideri kesintisi yapabilir. Bu durumda kesinti nereden yapılır?

 

a) Katılımcının fon birikimlerinden

b) Katılımcının sonradan yapacağı katkı paylarından

c) Katılımcı bu kesintiler için ayrıca ödeme yapar.

d) Bu kesintiyi portföy yönetim şirketi karşılar.

 

 

90) Katılımcının ödediği katkı payı ile fonlar arasındaki ilişkiye yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Katkı payları tek bir fona yönlendirilir.

b) Katkı payları birden fazla fon arasında paylaştırılabilir ve daha sonra bu oranlar yılda en fazla dört kez değiştirilebilir.

c) Katkı payları en fazla iki fon arasında paylaştırılabilir ve bu oranlar daha sonra yılda dört kez değiştirilebilir.

d) Katkı payları birden fazla fon arasında paylaştırılabilir ve daha sonra bu oranlar yılda en fazla 3 kez değiştirilebilir.

 

 

91) Katılımcıya sunulması zorunlu olan belgeler hangileridir?

 

a) Kurulca onaylanmış fon içtüzüğü

b) İzahname ve tanıtım formu

c) Üç aylık ve yıllık raporlar

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

 

 

 

92) Katkı payı ve giriş aidatının tamamı veya bir kısmını ödemiş olmasına rağmen katılımcıya ait bilgilerin eksik olduğu durumlarda veya sözleşmenin kurulmadığı durumlarda, katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi nasıl olmalıdır?

 

a) Şirket katkı payını bilgiler tamamlanıncaya veya sözleşme kuruluncaya kadar yatırıma yönlendirmeden bekletir.

b) Şirket katkı payını yatırıma yönlendirmeden iade eder.

c) Katkı payı ve giriş aidatı şirket tarafından belirlenen ve Hazine Müsteşarlığı ile Kurula bildirilen bir fonda değerlendirilir.

d) Katkı payı ve giriş aidatı Hazine Müsteşarlığı hesaplarına aktarılır.

 

 

93) Fon dağılım değişikliği talebinin yerine getirebilmesi için şirkete en geç ne kadar süre içerisinde başvurulmalıdır?

 

a) 1 yıl önce

b) 11 işgünü önce

c) 3 ay önce

d) 5 işgünü önce

 

 

94) Portföy yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış, emeklilik şirketlerinin fon yönetimi bölümü çalışanları

b) Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış ve Kurulca uygun görülen portföy yönetim şirketi

c) Kuruldan portföy yöneticiliği yetki belgesi almış, Takasbank çalışanları

d) Emeklilik şirketlerinin onayı ile İMKB’de çalışanlar

 

 

95) Risk getiri profili formunda, katılımcıya ilişkin bilgileri almaya yönelik olarak asgari aşağıdaki hususlardan hangilerinin olması gerekir?

 

a) Yatırım deneyimi

b) Yatırım vadesi

c) Razı olduğu risk oranına göre getiri beklentisi

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

96) Şirket, emekliliğe hak kazanmış olan katılımcıya ne zaman haber vermelidir?

 

a) Emekliliğe hak kazanacağı tarihten en geç 1 ay önce

b) Emekliliğe hak kazanacağı tarihten en geç 6 ay öce

c) Emekliliğe hak kazanacağı tarihten en geç 15 gün önce

d) Emekliliğe hak kazanacağı tarihten en geç 3 ay önce

 

 

97) Şirketin kuruluş izni ve faaliyet ruhsatının kendiliğinden geçersiz olmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 

a) Yönetim Kurulu üyelerinin değişmesi.

b) Şirketin mali yönden zayıflaması.

c) Şirketin faaliyet ruhsatının veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde en az üç fon kurmak üzere Kurula başvurmaması.

d) Seçeneklerin Hepsi.

 

 

 

 

98) Şirketin sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya mali bünyesinin katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek düzeyde zayıflamakta olduğunun tespiti hallerinde Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan, şirketin yönetim kurulundan hangilerini isteyebilir?

 

a) İştiraklerin ve sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasını

b) Serbest varlıkların gösterilecek bir bankada bloke edilmesini ve bu varlıklar üzerinde izinsiz tasarruf edilmemesini

c) Şirketin mali bünyesini düzeltmeye yönelik diğer tedbirlerin alınmasını

d) Seçeneklerin hepsi

 

 

99) Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin bireysel emeklilik sistemine aktarımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

a) Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların ödenmesine yönelik gayrimenkul satışları hariç olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler vergiden muaftır.

b) Yetkili organlarınca karar alınması gerekir.

c) Bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdeden katılımcıların giriş aidatı ertelenir.

d) Aktarım işlemi Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapılabilir.

 

 

100) Yönetmelikte, emeklilik yatırım fonları hakkındaki hangi raporların emeklilik şirketinde katılımcıların incelemesi için hazır bulundurulması istenmektedir?

 

a) Aylık rapor

b) Haftalık rapor

c) Günlük rapor ve aylık rapor

d) Yıllık rapor ve üç aylık rapor

 

e- BEAS sorular pdf olarak indirmek ve cevap anahtarına ulaşmak için tıklayınız.