Merhaba,

Segem 19 Haziran sınavı öncesi size sınav tadında bir karma test hazırladım.

Test sonrası yorum yaparsanız sevinirim.

Bol Şans

Türkiye’de Sigorta Uygulamaları-Sigorta Türleri: Sigorta Türleri:

Sosyal Sigorta: Toplumun karşılaştığı risklere karşı Devlet isteği ile oluşturulmuştur. Özel Sigorta: Bedel(Meblağ) ve Tazminat Sigortası şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bedel sigortalarından olan hayat sigortalarında kişiler istediği bedel üzerinden sigorta yaptırabilir ve tazminata bu bedel teşkil eder.
Segem 19 Haziran

Tazminat Sigortaları: Amaç ekonomik kaybın karşılanmasıdır. Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır.

Bedel Sigortaları: Poliçede yazılı sigorta bedeli tazminata esas teşkil eder.

Sigortalar sınıflandırılırken; Mal Sigortaları:Yangın,Hırsızlık,Deprem Can Sigortaları:Sağlık,Hayat,Ferdi Kaza Sorumluluk Sigortaları: Üçüncü kişiler mali sorumluluk, Meslek sorumluluk

Mal Sigortaları: Mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır. Bir kişi veya kuruluşun mal varlığını tehdit ede rizikoların sonuçlarına karşı yapılır.Amacı,sigorta ettirenin uğradığı zararı tazmin etmektir.Mal sigortalarının konusu, değeri para ile ölçülebilen her türlü mal ve alacakları kapsar.

Alt Branşları:Yangın,Kaza,Nakliyat,Mühendislik ve Tarım Sigortaları

Yangın Sigortaları: Bu sigorta ile, taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden sirayet eden yangının, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin edilir. Standart yangın poliçesinde hariç tutulmuş grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terör,deprem ve yanardağ püskürtmesi,fırtına,kar ağırlığı, sel veya su baskını, yer kayması, dahili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu da yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir.Savaş,iç savaş,ihtilal,isyan,ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yakıttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerine yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yangın çıkarmaksızın kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır. Ayrıca yangın sigortası yaptırmadan yukarıda sayılan ek teminatlar alınamaz. Sigorta şirketleri konutlar ve işyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukarıda sayılan teminatları tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Paket poliçeler ile yangın, yangın mali sorumluluk, yangının bir çok teminatı ve hırsızlık, cam kırılması ve ferdi kaza teminatları birlikte verilmektedir.

Kaza Sigortaları: Segem 19 Haziran

Ülkemizde sigorta şirketlerinin toplam portföylerinde önemli bir payı olan kaza sigortaları, uygulamada oto ve oto dışı sigortalar olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. Oto sigortaları kapsamında trafik, yeşil kart, kasko ve ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yer almaktadır. Oto dışı sigortalar kapsamında ise hırsızlık, cam kırılması ve sorumluluk sigortaları(işveren, üçüncü şahıs sorumluluk gibi) yer almaktadır. Trafik:Sigortacı,poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı,2918 sayılı karayolları trafik kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu genel şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının karayolları trafik kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

Segem 19 Haziran