Segem ders konuları

Hasar Dosyası

Hasar dosyasında yer alan belgeler standart olup, hasarın özelliklerine göre ek belgeler de talep edilebilir. Şirketler tarafından oluşturulan hasar dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler şunlardır: -hasar dosya numarası -poliçe numarası -poliçe sahibi, hak sahibinin ismi -hasarın gelişim ve değerlendirilmesini içeren özet rapor -ilgili sigorta türü -dosyanın açılış tarihi -hasarın meydana geliş tarihi -ihbar tarihi -hasarın tanımı -hak sahiplerine ilişkin bilgi -değerlendirme tarihi -gerekli hallerde eksper raporlarının yazılı veya elektronik nushaları -eksperin kimliği -hasarın tahmini tutarı -ödemelerin tarih ve miktarı -talep reddedilmişse red tarihi -aracı varsa aracının adı -hasarın kapanış tarihi -poliçe sahibi/hak sahibiyle yapılan iletişimi içeren belgeler

Hasarın Tazmini

Hasar dosyasının incelenme sürecinin tamamlanmasını takiben tazminat süreci başlamaktadır. Sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren taraflar arasında geçerli olan poliçe genel ve özel şartlarında kararlaştırıldığı şekilde gerekli incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek ve yine belirtilen süre içinde sigortalının tazminatını ödemek zorundadır. Sigorta tazminatının hesabında, sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymetleri esas tutulur. Müşteri memnuniyetinin sağlanmasında bu sürecin sigortacı tarafından doğru şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte sigortalının, tazminat talebinin karşılanıp karşılanmadığı, karşılanmıyorsa bunun gerekçeleri konusunda doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tazminat talebinin kısmen gerçekleştirilmesi veya tamamen reddedilmesi durumlarında, sigortalıya durumun gerekçeleriyle açıklanması, varsa itiraz ve şikayetlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Sigortalının çoğu kez, sigortacılıktan uzak ve teknik konuları rahatlıkla anlayabilecek bilgi ve deneyimden yoksun kişi olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, sigortalıya basit ve anlaşılır terimlerle, örnek ve açıklamalarla hasarın neden kısmen karşılandığını veya hiç karşılanamadığını anlatılmalıdır. Bu durumlarda, sigortalıyı en çok tatmin edecek husus, sigortacının hareketlerindeki içtenlik ve varsa ortaya konabilecek belgelerdir.

Facebook grubu için Tıklayınız

20 Soru test için Tıklayınız

27 Mart Çıkmış sorulardan Oluşan Test için Tıklayınız

Akademi videolarından hazırlanan 50 soru deneme testi için Tıklayınız

 

Segem ders konuları asarın bildirimi ve ekspertiz:

 

Hasar bildirimi sonrasında, sigortacı tarafından eksper görevlendirilecekse, sigorta eksperi riziko adresine veya sigortaya konu kıymetin bulunduğu yere giderek ihbar olunan riziko ile ilgili olarak sigortalı ile temas kurarak inceleme ve tespitlerde bulunur. Hasar süreci aslında, sigortalıya verilen nihai hizmettir. Meydana gelmesi muhtemel hasarın nedenlerini araştırarak, bu nedenleri ortadan kaldırmak üzere sigortalıya tavsiyelerde bulunmak, bilgi ve donanım sağlamak ve sigorta poliçesine, tedbir öngören bazı şartlar ilave etmek gibi sigortacı tarafından alınan tedbirlerin tümü, hasarı önleme faaliyetleridir