Segem Notları İndir Cezai Hükümler: Kanuna aykırı ticari faaliyette bulunanlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası
Kanuna aykırı olarak acentelik yetkilerini başka kişilere kullandıranlar/kullananlar
-500 günden az olmamak üzere adli para cezası
Acentelik yaptığı izlenimi uyandıranlar
-100 günden az olmamak üzere adli para cezası
Hazine ve Maliye Bakanlığına yanlış yada gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası
İtibar zedeleyecek davranışta bulunanlar ile bu yolda asılsız haber yayanlar
-1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası verilir.Bu fiilin,yazılı araçlarla ya da radyo,televizyon,video,internet,kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası 2 yıldan 4 yıla kadar uygulanır.
İsimleri belirtilmese dahi bu kanuna tabi kuruluşların güvenirliği konusunda kamuoyunda tereddüde yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar 400 günden az olmamak üzere 1000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilere acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine,
-En az 500 gün adli para cezası
Hazine ve Maliye Bakanlığından uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar
-1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 400 günden az olmamak üzere adli para cezası
İyi niyet kuralına aykırı biçimde sigorta tazminatı ödemesini geciktiren sigorta şirketinin sorumlularına
-En az 300 gün adli para cezası uygulanır.

 

(Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Ek-1  Segem Notları İndir
SİGORTA ACENTESİ ÇALIŞANLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ
GÖREV TANIMLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
Teknik Personel Lise ve dengi okul 1 yıl
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay
İki yıllık yüksekokul 6 ay
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) Aranmaz.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.
Gerçek Kişi Acente
Tüzel Kişi Acente Müdürü
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.
Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 7 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 6 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 4 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 3 yıl

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir.
– Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir.
– 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü olmak istemeleri halinde, bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acente yöneticiliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır.
_____________________
Bu değişiklik 16/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Segem Notları İndir