SEGEM SINAVINA GİRECEK TÜM KATILIMCILARIN DİKKATİNE.

Akademi eğitim videolarında Tahkim ücretleri 2021 olsa da 2022 ocak ayında bu tutarlar değişmiştir.

Sınavda 2022 Ücretlerinden sorumlusunuz. Segem de videoları kısa sürede güncelleyecektir.

 

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURU ÜCRET TARİFESİ 2022 GÜNCEL

 

Uyuşmazlığa Konu Miktar (TL) Başvuru Ücreti (KDV Dahil)
0 – 5.000 150 TL
5.001 – 10.000 350 TL
10.001 – 30.000 500 TL
 

30.001 ve üzeri

Uyuşmazlık tutarının %1,5’u

(En az 500 TL olmak üzere)

 

 

1- İtiraz başvurularında da aynı başvuru ücreti alınır.
2- Bu Tarife 24.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer.

 

BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNE GELEN ARTIŞLAR AŞAĞIDA Kİ GİBİDİR.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BİLİRKİŞİLİK ÜCRET TARİFESİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretleri bu Tarife esas alınarak belirlenir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Bilirkişi ücreti

MADDE 4 – (1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve zaman karşılığında ödenen ücrettir.

Giderler

MADDE 5 – (1) Bilirkişinin, görevlendirmenin mahiyetine uygun inceleme, ulaşım, konaklama, yemek ve diğer mutat giderleri belgesi karşılığında ayrıca ödenir. Ödemeler, rayiç bedeller dikkate alınarak yapılır ve ibraz edilen belgeler dosyasında saklanır.

Bilirkişi ücretleri

MADDE 6 – (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Adli trafik 450 TL
b) Değer kaybı tazminatı 400 TL
c) Değer kaybı hariç diğer motorlu araç sigortalarına ilişkin tazminatlar 625 TL
ç) Sakatlık/destekten yoksun kalma ve diğer bedeni zararlara bağlı tazminatlar 625 TL
d) Yangın, doğal afetler, mühendislik ve diğer sigorta dallarına ilişkin tazminatlar 625 TL
e) Sağlık/hastalık ve hayat sigortasına ilişkin tazminatlar 625 TL
f) Tarım sigortaları tazminatları 625 TL
g) Diğer 625 TL

 

Tarifede belirtilen ücretlerin artırılması

MADDE 7 – (1) Görevlendirmeyi yapan hakem, 6 ncı maddede düzenlenen tarife cetvelinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan Adli trafik ve Değer kaybı tazminatı bilirkişilikleri hariç olmak üzere, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, aşağıdaki hususları dikkate alarak resen veya talep üzerine gerekçesini açıklayarak işin mahiyetine uygun şekilde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini %25’e kadar, tarife cetvelinin (d) bendinde belirtilen tazminatlardan büyük sınai ve ticari riskler ile ilgili görevlendirilen bilirkişiler için ise %50’ye kadar artırılabilir.

  1. Bilirkişinin vasfı veya ilgili uzmanlık alanında bilirkişi temininde yaşanan güçlük,
  2. Uyuşmazlığın niteliği, dosya ve eklerinin kapsamı,
  3. Bilirkişinin görevlendirme yapılan yere gelmesi için gereken süre, ç) İnceleme için geçirilen süre,

 

  1. İncelemenin keşif yapılmasını gerektirmesi halinde keşifte geçirilen süre.

(2) Aynı dosyada tek bir bilirkişi tarafından birden çok alanda inceleme yapılacak ise işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinden yüksek olan esas alınır.

Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması

MADDE 8 – (1) Görevlendirmeyi yapan hakem, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini indirebilir.

Ek rapor için bilirkişi ücreti

MADDE 9 – (1) Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıca bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine göre bilirkişiye, hakem tarafından Tarifede belirlenen tutarları aşmamak üzere takdir edilecek miktarda ek ücret ödenebilir.

  • Bilirkişi raporundaki eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.
  • Görevlendirme kararında bilirkişiden cevaplaması istenilen soruların bir veya birkaçının bilirkişi tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde ayrıca bir ücret ödenmez.

Giderler için avans ödemesi

MADDE 10 – (1) Bilirkişinin ulaşım ve konaklama giderleri ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak bilirkişinin talebi ve görevlendirmeyi yapan hakemin uygun görmesi halinde, ileride bu Tarifenin beşinci maddesine göre ödenecek tutardan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilir.

Ücretin ödenmemesi

MADDE 11 – (1) Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılan görevlendirmeye aykırı olarak rapor düzenlenmesi halinde, görevlendirme yapan hakem tarafından ücret veya gider adı altında ödeme yapılmamasına veya aykırılığın niteliğine göre takdir edilen ücret ve giderlerde indirim yapılmasına karar verilebilir.

Ücretin ödenmesi

MADDE 12 – (1) Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından bilirkişi ücretinden vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

(2) Tarifenin beşinci maddesine göre belirlenen giderler herhangi bir kesinti yapılmaksızın ayrı bir sarf kararına istinaden ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 13 – (1) Bilirkişi ücretinin tayininde, görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

(2) Ücret tarifesi, Kurumca aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında TÜİK tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre belirlenen tüketici fiyat endeksindeki değişim oranında artırılarak uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tarife

MADDE 14 – (1) 19 Ağustos 2019 tarihli Bilirkişi Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.