SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Segem süre Amaç,
Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Acentelik yetkilerinin verilmesi
MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir
vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya
kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde faaliyette
bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir.
Vekâletnameler usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin
kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya
tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir.
(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı
müteakip on beş (15)
iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.
Değişikliklerin bildirilmesi ve güncelleme (Değişik başlık:
RG-16.1.2016-29595)(1)
MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-16.1.2016-29595)(1) Bu Yönetmelik
çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta
şirketleri değişikliği takiben en geç on beş
(15) iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk
belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.
Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik
yetkilerinin kaldırılması
MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek
istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten
itibaren en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere
TOBB’a bildirilir.
(2) Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının
kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş
(5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.
2016 Güncelleme,
Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre
acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç on beş iş
günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi
başvurusunda bulundukları odaya bildirir. Bu
değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından
Levhaya kaydedilir.

Segem süre

 

FARKLI BİR TEST İÇİN TIKLA

 

FACEBOOK GRUBU İÇİN TIKLA