SEGEM TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI BÖLÜM 2

PERT: Sigortacılıkta pert, “per total”in kısaltılmış halidir ve tam hasar anlamına
gelmektedir.

Sigortalı taşınır ve/veya taşınmaz malların tamiri (veya düzelmesi) mümkün olamayacak ölçüde zarar görmesi veya
tamamen zarara uğraması sonucu sigorta bedelinin tamamının veya varsa enkaz değerinin tenzili ile kalan zararın
tamamının ödenmesi hali olarak da ifade edilir.

Örneğin, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarında onarım masraflarının sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği
tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit
edilmesi halinde araç tam hasara uğramış sayılır.

Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
a) Kısmi hasar
b) Mücbir sebep
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d) Müşterek sebep

Poliçede bulunması gereken bilgiler

1. Sigorta şirketinin ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı ve soyadı veya ticaret unvanı
ve ikametgâhları,
2. Sigortanın konusu,
3. Sigortacının üstüne aldığı risklerle bunların başlayacağı ve son bulacağı an,
4. Sigorta bedeli,
5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri,
6. Sigortacının üstüne aldığı risklerin hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarayacak bütün haller,
7. Tanzim tarihi.

Oran Kuralı

Murat Bey evini yangın ve hırsızlık rizikosuna karşı 50.000 TL bedel ile sigortalatmıştır. Poliçe süresi içerisinde
meydana gelen yangın hadisesi sonrasında yapılan incelemede, evde 100.000 TL tutarında eşyanın bulunduğu,
60.000 TL tutarında da hasar meydana geldiği tespit edilmiştir.

ORAN-KURALI-sigortahocasi