Segem pdf Sınav Öncesi test çözelim

Risk: Zarara yol açan zarar verme kapasitesi olan kişi.nesne,olay demektir. Diğer bir ifade ile bir tehdidin bir kıymetle zarar oluşturma olasılığıdır.

Sigorta literatüründe risk kelimesi yerine, ortaya çıkması muhtemel bir tehlike veya zarar verici olayların gerçekleşmesini anlatmak için Riziko kelimesini kullanıyoruz.

 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Acentelik yetkilerinin verilmesi

MADDE 14 – (1) Acentelik yetkisi sigorta şirketlerince hususi bir vekâletnameyle verilir. Bu yetkiler acenteler tarafından başka acentelere veya kişilere devredilmez. Acentelik yetkisi verilen vekâletnamelerde faaliyette bulunulacak sigorta dalları ve bu dallar kapsamında tanınacak yetkiler belirtilir. Vekâletnameler usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir. Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler ile bu yetkilerin kısmen veya tamamen kaldırılması da aynı merasime tabidir.

(2) Sigorta şirketleri, birinci fıkrada belirtilen hususları, tescil ve ilanı müteakip on beş (15)

iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

 

Değişikliklerin bildirilmesi ve güncelleme (Değişik başlık: RG- 16.1.2016-29595)(1)

MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-16.1.2016-29595)(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç on beş

(15) iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.

 

Acentelik faaliyetinin sona erdirilmesi ve acentelik yetkilerinin kaldırılması

MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

(2) Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş (5) iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

2016 Güncelleme,

Yönetmelik çerçevesinde meydana gelecek her türlü değişikliği, ilgisine göre acenteler veya sigorta şirketleri değişikliği takiben en geç onbeş iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir. Bu

değişiklikler Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre TOBB tarafından Levhaya kaydedilir.”

 

Segem pdf

Facebook grubumuz için tıklayınız

Segem haziran

 

50 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

20 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

10 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Segem haziran