Segem TPYS Katılım Bankacılığı Soruları

Segem TPYS Katılım Bankacılığı Soruları  Şer’i Hükümler

Şer’i hükümler, dini hükümler veya dini kurallar anlamına gelmektedir. Emri veya
yasağı ifade ettiği gibi sakındırmayı ve teşviki de ifade eder. Dini hükümler bizzat
Hazreti Allah ve Hz. Allah’ın verdiği izinle Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından
belirlenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de kanun koyucudur. Sıradan bir elçi
değildir. Bu yetki bizzat Cenab-ı Hak tarafından verilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de
“Her kim Allah’ın Resulüne itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” buyurulmaktadır
(Nisa, 80).
Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mübah, Mekruh, Haram gibi ifadeler hükümlerin
kullara yüklediği sorumluluk derecesini ifade eder.
Farz: Yapılması kesin delille sabit olan emirdir. Farzlar ikiye ayrılır.
a)Farz-ı ayın: Mükellef her Müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen
amellerdir. Beş vakit namaz ve oruç gibi.
b)Farz-ı kifâye: Bazı Müslümanların yapmaları ile diğer Müslümanlardan
mesuliyeti kalkan farzlardır. Cenaze namazı ve selâm almak gibi. Eğer böyle bir
farzı Müslümanlardan hiçbirisi yapmazsa hepsi mesul olurlar.
Vacip: Dinimizde yapılması kesinlik derecesinde bir delil ile sabit olmayan ve yine
kuvvetli bir delil ile sabit görülen şeydir. Vitir ve bayram namazları buna örnektir.
Sünnet: Peygamberimizin (s.a.v.) mübarek sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü
şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır:
a)Sünnet-i müekkede: Peygamberimizin (s.a.v.) devamlı olarak yapıp, pek az terk
ettiği sünnetlerdir. Sabah, öğle ve akşam namazının sünnetleri ile yatsı namazının
son sünneti gibi.
8
b)Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamberimizin (s.a.v.) ara sıra yaptığı
sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünneti gibi.
Müstehap: Yapılması tavsiye edilen ve sevap olan fiil ve davranışlardır. Duaları
abdestli okumak, sadaka vermek ve nafile oruç tutmak gibi.
Mubah: Yapılıp yapılmaması konusunda tamamen serbest bırakılan filleri ifade
etmektedir. Yeme, içme ve uyuma fiilleri buna örnek olarak verilebilir. İslam
hukukunda aksine bir delil olmadığı müddetçe tüm sözleşmeler mubahtır.
Mekruh: Yapılması hoş olmayan, tavsiye edilmeyen, sevabı azaltan fiil ve
davranışlardır. Erkeklerin namazı başı açık olarak kılması veya sarımsak soğan gibi ağız
kokularını gidermeden mescide gidilmesi gibi.
Haram: Yapılması kesin delille yasak olan fiilleri ifade etmektedir. Bu da “Haram
liaynihi ve Haram ligayrihi” kısımlarına ayrılır.
a) Haram Liaynihi: Aslı itibariyle herkes için haram olan şeydir. Domuz eti yemek,
faizli işlem yapmak, alkollü içki içmek, anaya-babaya asi olmak gibi.
b) Haram Ligayrihi: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan
şeydir. Başkasına ait kıymetli bir malı veya yemeği izinsiz almak gibi.

 

İslami Esasların Temel Kaynakları
Ticaret ve finans konuları da dâhil olmak üzere İslami esasların kaynağını oluşturan 4 temel
kaynak sırasıyla aşağıda verilmektedir. Fıkıh kitaplarında yer alan hükümler bu temel
kaynaklardan çıkarılmıştır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti bu kaynakların
başında gelir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Sizin aranıza iki şeyi bıraktım
ki onlardan sonra delalete düşmezsiniz. O iki şey Kitabullah ve Sünnetimdir. Bunlar, Kevser
Havuzu üzerinde kavuşuncaya kadar birbirinden ayrılmaz.” (Hakim El Müstedrek). İcma ve
kıyas da kendi başlarına münhasır kaynak olmayıp, temeli Kur’an-ı Kerim ve Sünnete
dayanmaktadır.

 Kur’an-ı Kerim
 Sünnet
 İcma
 Kıyas