Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
  • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
  • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
  • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
  • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
  • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
  • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
  • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde tüm bu hedeflere birlikte ulaşabilmemiz, deprem sonrasında birey ve ülke genelinde daha fazla güvenceye sahip olabilmemiz için Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırmayı unutmayınız.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat: 21   34732 Kadıköy/İstanbul
Telefon:  0850 277 60 60
Faks: 0216 357 05 81
İnternet Sitesi: 
http://www.dask.gov.tr

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM)

Havuzun işletilmesine ilişkin iş ve işlemler, Havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit payla ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

Şirketin görevleri kısaca; Havuz Kurulunca alınan kararların uygulamasını yapmak, primleri tahsil etmek, hasar ödemelerine esas teşkil edecek hasar tespit işlemlerini ve tazminat ödemelerini yapmak, reasürans işlemlerini yürütmek, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, istatistik tutmak, Havuz kaynaklarını yatırıma yönlendirmektir.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Saray Mahallesi Naya Sokak No:1 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon:  444 82 77
Faks:  (216) 322 00 93
İnternet Sitesi: 
http://www.tarsim.org.tr

Sigorta Tahkim Komisyonu

14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılık Kanunu’nun 30 uncu maddesi ile Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuştur Sigortacılık yapan kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, ilgili kuruluşun sisteme üye olduğu tarihten sonra gerçekleşen rizikolar bakımından, uyuşmazlık konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Kısıklı Cad. Aksel iş Merkezi No :35/A Kat:2 – 34662 Üsküdar / İstanbul
Telefon:  (216) 651 65 65 pbx
Faks:  (216) 651 42 22
İnternet Sitesi: 
http://www.sigortatahkim.org

Güvence Hesabı

Güvence Hesabı 14 Haziran 2007 tarih, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulmuştur.

Sigortacılık Kanunu’nun geçici 1 inci maddesi ile Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın tüm sorumlulukları, varlıkları, alacakları ve yükümlülükleriyle birlikte Güvence Hesabı’na devir olmuştur.

Kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin olarak; sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla kurulmuştur.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak, Polat Plaza B-Blok No:1b Kat:15 34394 Şişli/İSTANBUL
Telefon:  (212) 324 45 00
Faks:  (212) 324 44 99
İnternet Sitesi: 
http://www.guvencehesabi.org.tr

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle Sigorta Bilgi Merkezi adıyla faaliyetine başlamış, 03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ünvanı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkeziolarak değiştirilmiştir.

SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz bir kurum olarak kurulmuştur. SBM’nin merkezi İstanbul’dadır, usul ve esasları “yönetim komitesi” kararıyla belirlenmek üzere, şube ya da şubeler açabilir.

İlgili branşlarda ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri merkezin doğal üyesidir.
TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
SAGMER (Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
HAYMER (Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi),
HATMER (Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi),
SBM nezdindeki “alt bilgi merkezleri”ni ifade etmektedir.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Nida Kule Göztepe İş Merkezi
Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat: 21
34732 Kadıköy/İstanbul
Telefon: (850) 277 60 60
Faks: (216) 357 05 81
İnternet Sitesi:  
http://www.sbm.org.tr 

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)

Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. (EGM), Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca merkezi İstanbul’da olmak üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur. Bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla hem denetleyici kamu otoritelerinin (Hazine ve Maliye Bakanlığı ve SPK) karar almasına yardımcı olacak verileri hazırlamak hem de kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarımı için gerekli verileri sağlamak için görevlendirilen EGM’ nin kurucu hissedarları, A grubu hisse ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve B grubu hisseler ile sistemde faaliyet gösteren 10 adet emeklilik şirketidir.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL
Telefon:  (216) 571 66 00 – (216) 445 85 58
Faks:  (216) 571 66 01 – (216) 445 69 16
İnternet Sitesi: 
http://www.egm.org.tr

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)

Sigortacılık Eğitim Merkezi, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 31 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, Kanunun 24 üncü maddesinin 10 uncu fıkrasına göre Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan bir meslek kuruluşudur. Merkezin yapısı, kuruluş ve faaliyetleri, 1/6/2008 tarihli ve 26893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Esentepe Mahallesi Harman Sokak TOBB Plaza, No: 10/3 Şişli / İstanbul
Telefon:  (212) 325 84 89
Faks:  (212) 279 90 79
İnternet Sitesi: 
http://www.segem.org.tr

Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosu

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, motorlu araçların işletilmesi nedeniyle sigortalı aracın bulunduğu Yeşil Kart sistemi dahilindeki ülkelerin mali sorumluluk sigortası kapsamında;
Yurt dışında geçerli sigorta belgeleri düzenlemek ve bu kapsamda sebep olunan hasarları karşılamak, ülkemizde geçerli bulunan sigorta sözleşmeleri kapsamında Yeşil Kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların sebep olduğu hasarların çözümlenip giderimini sağlamak amacıyla, 28.06.2008 gün ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sigortacılık Kanunu’nun 24. Maddesine dayanılarak kurulmuştur.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Büyükdere Cad. Oya Sokak Devran Apt. No:2/1 34394 Gayrettepe/Mecidiyeköy/İSTANBUL
Telefon:  (212) 217 59 68
Faks:  (212) 217 59 72
İnternet Sitesi: 
http://www.tmtb.org.tr

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV), 1970 yılında, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile Millî Reasürans T.A.Ş. tarafından eşit paylarla kurulmuştur. Vakfın amacı, ülkemizde sigortanın yayılması ve bu konudaki bilincin arttırılması yolunda çalışmalar yapmak, sigortacılığı geliştirmek, sigorta sektörüne mesleki eğitim vererek eleman yetiştirmek, Sosyal Sigortalar dahil, sigortacılığın bütün dallarında iktisadi, hukuki ve teknik konu ve sorunları belirlemek, incelemek ve bilgilendirici yayınlar hazırlamak, Türk sigortacılığının iktisadi ve sosyal hayat ile kalkınmadaki yerini en üst seviyede almasına yardımcı olmaktır.

İletişim Bilgileri:
Adres:  Maçka Cd. No:35C K:2 34367, Teşvikiye-İSTANBUL
Telefon:  (212) 296 22 57
Faks:  (212) 230 04 76
İnternet Sitesi: 
http://www.tsev.org.tr