Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy “Trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsiyoruz” dedi.

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Sigorta Haftası kapsamında katıldığı panelde önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlı olduklarını belirterek buna yönelik olarak, zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek Türkiye için en uygun modelin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Gürsoy, “İlave olarak, trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önemsiyoruz” dedi.

HEDEF SİGORTANIN PAYININ YÜZDE 10’A ÇIKARILMASI

Kuruluşlarından bu yana 1 yıl geçmiş gibi görünse de teşkilat yapılarının oluşturulmaya başlandığı Ekim 2020’den bu yana geçen 7 ay gibi kısa bir sürede, kurumdaki tüm arkadaşlarıyla pandemi şartlarına rağmen büyük bir emek ve özveriyle önemli işlere imza atmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Gürsoy, “Kısa süre zarfında DASK, BES gibi konularda önemli atılımlar yaptık, çeşitli düzenlemelerle sektörün ve vatandaşlarımızın yararına çalışmalar yürüttük. Geleceğe de umutla bakıyoruz. Sektörümüzün ülke ekonomisindeki payının mevcuttaki yüzde 2,5’luk seviyelerden hızla yüzde 10’lara çıkması gerekiyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Sektördeki tüm paydaşlarımızla iş birliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yolunda bizim için çok kıymetli olduğunun altını özellikle çiziyorum.” dedi.

Hedeflerinin daha şeffaf, daha öngörülebilir bir regülasyon süreci ve çağın gereklerine uygun denetim anlayışı olduğunun altını çizen Türker Gürsoy “Sektörümüzün regülatörü olsak da hedeflerimizin ortak olduğunun ve aynı yönde yürüdüğümüzün bilinmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Hepimiz uluslararası entegrasyonu yüksek, finansal ve kurumsal yeterliliği sağlam, istikrarlı, sürdürülebilir bir büyümeye sahip sektör hedefliyoruz. Öte yandan hedeflerimizi somutlaştıracak yol gösterici ise, kurum olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve kısa vadede kamuoyuna açıklamayı düşündüğümüz 5 yıllık SEDDK Politika Belgesi olacak. Sahip olduğumuz düzenleme ve denetim anlayışının detaylı olarak yansıtılacağı bu belge kurumumuzun bir nevi yol haritası hüviyetinde olacak. Böylelikle, vatandaşlarımızın, paydaşlarımızın ve sektöre ilgi gösteren tüm yatırımcıların önünü görmesi sağlanacak.”

TRAFİKTE BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRIYORUZ’

Gürsoy son günlerde gündemde olan trafik sigortasına ilişkin tazminat düzenlemesiyle ilgili

olarak şunları söyledi: “Pandemi süreci gözetilerek 2021 yılında uygulanacak zorunlu trafik sigortası primlerinde ilave bir artışa gidilmeksizin tavan prim uygulamasının devamına karar verildi. Ayrıca Sigortacılık Kanunu ek 6’ncı maddesiyle getirilen sigorta tazminatı alacaklarının diğer kişiler tarafından takibi, tahsili ve bu kişilere devrine yönelik kısıtlamaların sigortacılık sektöründe yarattığı tereddüt ve uygulamada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeye gidildi. Ayrıca, geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı TBMM Plan Bütçe ile Adalet Komisyonlarından geçti ve kısa süre içinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz. Böylelikle sektörün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olacak. Burada da sigortalılar ile katılımcılar olmak üzere sektördeki paydaşların hak ve menfaatlerinin korunması yönünde çaba gösterdiğimizin bilinmesini istiyorum.”

 

ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ

Yeni kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi hakkında ise Gürsoy şöyle konuştu: “Başta reel sektörün karşı karşıya kaldığı bazı riskler olmak üzere nükleer riskler gibi özellik arz eden veya sigortalanmasında kamu menfaati bulunabilen birtakım risklere gerek yurt içinden gerek uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunmasında güçlük çekilebilmektedir. Özel Riskler Yönetim Merkezi ile Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) ile Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası mekanizmalarının yanı sıra ileride bu kapsamda ihtiyaç duyulacak diğer risklerin tek bir çatı altında toplanması, bu yapıya bir tüzel kişilik kazandırılması suretiyle kurumsallığın sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, sigorta havuzlarımızın kendi aralarında reasürans işbirliğini sağlayarak yurtdışına ödenen primlerin yurtiçinde kalması amaçlanmıştır. Diğer taraftan, ÖRYM’nin tüzel kişiliğe kavuşmasıyla DDAS’ın da penetrasyonunun önemli ölçüde artacağına ve bu ürünün yaygınlaştırılması sayesinde KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaşması açısından önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

BES’TE MİLAT YAŞANDI

18 yaş altı nüfusumuzun Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına ilişkin Kanun Teklifi’nin kısa süre önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Görsoy, “Bu durum BES için önemli bir milat. 2020 yılı sonunda fon büyüklüğünde GSYH’nın %3.37’sine ulaşan ve 14 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 181 milyar TL büyüklüğe ve 13 milyon katılımcıya ulaşan sistem, 18 yaş altındaki nüfusun da sisteme girebilecek olmasıyla büyümesini daha da hızlandıracaktır. Aynı yasa ile birlikte ülkemizdeki vakıf, sandık gibi kurumların birikimlerinin de BES’e devrinin yolu açıldı. Bu da sistemin fon büyüklüğü ve katılımcısı sayısını ciddi oranda artıracaktır. Yine Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere yeni bir düzenlemeye gittik ve yönetmelik değişikliği ile yılda 6 adet ile sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12’ye çıkarttık.. BES’te dijitalleşmenin ve katılımcıların, kurulacak yeni mekanizma vasıtasıyla diğer şirketlerin de fonlarını portföyüne katabilmesinin önünü açtık” şeklinde konuştu. sigorta skoru

 

Facebook grubumuz için tıklayınız

Segem haziran

 

50 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

20 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

10 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ