Yanlış Sigorta uygulamaları

Yanlış Sigorta uygulamaları karşısında tarafların bazı yükümlülükleri bulunmaktadır;
-Şirketler ve aracılar,iş dürüstlüğünü yüksek standartlara ulaştırmak için gerekli tedbirleri alır.
-Şirketler ve aracılar yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesi,tespiti,kayıt altına alınması,ortadan
kaldırılması ve ilgili mercilere bildirimi için etkin usuller tesis ederler ve bu amaçla gerekli kaynağı
tahsis ederler.
-Şirketler yanlış sigorta uygulamalarına karşı potansiyel riskleri tespit etmek,yanlış sigorta
uygulamaları yapılabilecek süreçleri kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alırlar.
-Şirketler yönetim kurulu dahil tüm çalışanlarının yanlış sigorta uygulamaları hakkında içeriği bakanlık
tarafından belirlenen eğitimleri almalarını sağlarlar.
-Şirketler;sigortalı,lehtar ve hak sahiplerini sigorta tazminatını etkileyecek konularda yanlış bilgi
vermelerinin sonuçları hakkında bilgilendirir.
-Yanlış sigorta uygulamalarına dolaylı veya doğrudan sebebiyet veren aracılar hakkında,ilgisine
göre,14/04/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan sigorta acenteleri
yönetmeliğinin 11.maddesinin 4.fıkrası veya 21/06/2008 tarihli 26913 sayılı resmi gazetede
yayımlanan sigorta ve reasürans brokerleri yönetmeliğinin 21.maddesi hükümleri çerçevesinde işlem
tesis edilir.
-Sigorta şirketler yanlış sigorta uygulaması şüphesi nedeniyle tazminat talebini reddettiklerinde
durumu ilgiliye yazılı olarak bildirmek ve sigorta bilgi ve gözetim merkezinde bu amaçla hazırlanan
veri tabanına işlemek zorundadırlar.

 

 

TEST

FACEBOOK

 

Örnek olay:Restoran sahibi bayan H,işlerinin kötü gitmesi üzerine yangın sigortasından para alabilmek
amacıyla iki gence bir miktar para ödeyerek işyerinde yangın çıkarmalarını istemiştir.Anlaşmayı kabul
eden gençler bir gece yangın çıkarmak amacıyla benzin dolu bidonlarla restoran
gelmişlerdir.Gençlerin tutuşturmak amacıyla döktükleri benzini ateşlemeleri ile birlikte,benzinin
aniden alev alması ve bu nedenle patlamaya yol açması üzerine gençlerden biri ölmüş diğeri de ağır
yaralanmıştır.Ağır yaralanan genç bir süre sonra iyileşmiş ve restoran sahibinin sigortadan para
alabilmek için plan yaptığını ve bu sebeple kendilerine para vererek yangın çıkarmalarını istediğini
itiraf etmiştir.Bunun üzerine bayan H. 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır