Sigortaya Giriş

 

Risk: Zarara yol açan zarar verme kapasitesi olan kişi. Nesne, olay demektir. Diğer bir ifade ile bir tehdidin bir kıymetle zarar oluşturma olasılığıdır.

Sigorta literatüründe risk kelimesi yerine, ortaya çıkması muhtemel bir tehlike veya zarar verici olayların gerçekleşmesini anlatmak için Riziko kelimesini kullanıyoruz.

Risk Türleri: Kişiye Yönelik Risk – Mala Yönelik Risk – Sorumluluğa yönelik Risk

Risk Analizi: Sigortalı veya sigorta ettirenler nezdinde tehlike oluşturan risklerin ortaya konması ve yorumlanmasıdır. Risk analizinde; sigortalı kıymetleri etkileyebilecek tüm tehditler ortaya konulur.

Risk Yönetimi: Analiz sonucunda belirlenen riskleri önlemek veya azaltmak için maliyet gözetilerek etkin önlemler alınması işlemidir. Risk Analizinde değerlendirme ve yönetim süreçleri sürekli olarak birbirini takip eder.

Risk Yönetiminin Aşamaları: Riskin tanımlanması, Risk Analizi ve Değerlendirilmesi,Riskle Mücadele Edilmesi,Risk Yönetim Türüyle ilgili karar verilmesi.

Sigorta Uygulamasında riskin gerçekleşmesi nedeniyle uğranılacak zarar,sigortacıya belli bir prim karşılığında bir sözleşme vasıtası ile devredilir.

Sigorta:
Birbirine benzeyen aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak olan kişilerin, sigorta şirketlerine belirli bir prim ödeyerek, kararlaştırılan vade içerisinde teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunmasıdır.

Sigortaya Giriş
Dünya’da Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi:

Dünya’da Sigortacılığa benzer ilk uygulamalara yaklaşık 4000 yıl önce Babiller de rastlanmıştır. Kral Hammurabi tarafından yasalaştırılmış Hammurabi kanunlarının en büyük özelliği; haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün diğer kervanlar arasında paylaşımını ön görmesidir. Bu tarihte; tehlike paylaşımının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.

M.Ö. 600 yıllarındaysa Hindular sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya başlamışlardır.Basit içerikli bu anlaşmalar toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek,sigortacılıkta ilk adımların atılması açısından önemliydi.Bu tür kredi anlaşmaları orta çağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini oluşturmuştur.

Prim Esaslı Sigorta:

M.S. 1250 yılında Venedik, Floransa ve Cenova’da görüldü. Modern anlamda sigorta kavramına ilk defa 14.yy da rastlandı.

 

Sigortanın Tarihi:

Sigortacılık kavramı ilk olarak İtalya’da ortaya çıktı.

İlk Sigorta poliçesi:23 Ekim 1347 İlk Sigorta Şirketi:1424 yılında Cenova şehrinde kuruldu.

İlk mevzuat:1435 yılında Barselona Fermanı’ydı.

Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi kaptan yolcular ve tayfalarında sigorta edilebilmesi fikrini gündeme getirdi.17.yy’da bir İtalyan bankeri olan Tontinin getirdiği Tontines denilen sistemde belirli kişiler bir araya gelerek belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymakta süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı. İnsanların çoğu kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epeyi rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek ön görülen süreden önce ölenler içinde ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi ön görüldü ve hayat sigortalarına geçişte bu şekilde başladı.Ayrıca 1666 yılında Londra da yaşanan ve 13.000 ev ve 100 kiliseyi tahrip eden yangın 17.yy da sigortacılık fikrinin gelişmesini sağladı.

1666 Londra yangını sigorta fikrinin gelişmesini sağladı.

Lloyd’s:1688 yılında İngiltere’de Lloyd’s un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başladı.1871 yılında birlik haline geldi. Lloyd’s ilk yıllarında sadece deniz sigortaları alanındayken sonraları kara sigortaları alanına geçmiştir. Lloyd’s;bir sigorta şirketi değil, kişilerden oluşan bir birlik, gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir.

Sigortaya Giriş

Sigortanın Tarihi: ABD’nde 18.yy’da sigorta etkinliği başladı.

 

İlk ciddi sigorta kuruluşu: İnsurance Company of North Amerika’dır.

 

İlk Yangın Sigorta Şirketi: Lincendie kurulmuştur.

Sigortaya Giriş

Osmanlı Döneminde;

1850’lerde acentelikler bulunuyordu. Acentelikler ,azınlıklar tarafından yönetiliyordu. Poliçeler genelde Fransızca idi. Primler sistematik değildi, Sigortayı alanlar çoğunlukla azınlıklardı. Osmanlı Devletinin yabancı ülkelere olan borçlarının idaresi ve tasfiyesi için kurulan Duyun’u Umumiye ve kapitilasyonlar yabancı acentelerin çalışmasını daha da kolaylaştırmıştı.

Sigortacılığın Osmanlıda başlamasını aslında 1870 tarihinde Beyoğlu yangını neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sigorta sektörü uzun süre yabancıların elindeydi. Kurun ilk şirket Osmanlı Bankası, Tütün Rejisi ve Duyunu Umumiye idaresinden bir sermaye gurubu ortaklığındaki 1893 tarihli Osmanlı Umum Sigortadır. 1927 yılında sigorta şirketlerinin Teftiş ve murakebesi kanunu yürürlüğe girdi. Amaç yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının önlenmesidir.

Cumhuriyet döneminde yerel sermayenin güçlendirilmesi hedeflendi. Yerli ve bir sigorta şirketine ihtiyaç vardı. Atatürk’ün talimatı ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 1925 yılında kuruldu. Tüm sigorta şirketlerinin topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasuransa devretmesi zorunlu tutuldu. Bu şirket sigortacılığın millileştirilmesine zemin hazırlamak, yabancı şirketlerin egemenliğini kırmak, reasürans primlerinin olabildiğince ülke içinde kalmasını sağlayarak döviz tasarrufunda bulunmak, Hazineye Devlete gelir yaratmak amacındaydı. Ayrıca bu sayede hükümetin toplumsal ve ekonomik politikalarında araç olarak kullanabileceği tekeller oluşturulması da amaçlanmıştı.

1929 yılında,Milli Reasurans T.A.Ş. kuruldu.

1959 yılında 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunu yürürlüğe girdi. 1980 den itibaren sigorta sektöründe liberalleşme çalışmaları başladı.

2007 yılında 7397 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı.5684 sayılı sigortacılık kanunu yasalaştı.

Sigortaya Giriş

Facebook grubumuz için tıklayınız

 

50 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

20 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

10 SORU TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ