MESLEKİ KURULUŞLAR

Sigortacılık sektörünün gereksinimleri doğrultusunda yetkili otoriteler tarafından meslek kuruluşları kurulmuştur. Bu meslek kuruluşları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRSB)

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği,   sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışmanın sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, tüzel kişiliği sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Türkiye’de faaliyet gösteren bütün sigorta ve reasürans şirketleri, kuruluşlarının tamamlanmasından ve ruhsatların alınmasından itibaren bir ay içerisinde birliğe üye olmak zorundadır.

Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Sigortacılık mesleğinin ve sigortacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 2. Yurtiçinde ve dışında sigortacılığa ait gelişmelerin izlenmesi ve sigortacılık alanında araştırmalar yapılması,
 3. Sigortacılığı ilgilendiren konularda Kamu İdaresine istişari mahiyette mütalaa verilmesi,
 4. Yurtiçinde ve dışında sigortacılıkla ilgili diğer meslek kuruluşları ile ilişkiler kurulması,
 5. Sigorta şirketleri arasındaki ilişkilerde mesleki dayanışmanın güçlenmesi,
 6. Sigortacılık örf, adet ve teamüllerinin saptanması ve sigortacılık uygulamalarında birlik sağlanması,
 7. Üyeler arasında haksız rekabetin ortadan kaldırılması,
 8. Sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi amacına yönelik kuruluşlar kurulması, eğitim faaliyetlerinde bulunulması.

 Sigorta Acenteleri İcra Komitesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulur. Oluşturulan bu meclisin üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, TOBB’ca ve Hazine Müsteşarlığınca ortaklaşa belirlenen usul ve esaslara göre seçilir.

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asil ve yedi yedek üye seçer. Bu Komiteye TOBB Yönetim Kurulundan bir üye ile TOBB Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir.

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri şunlardır:

 1. Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının dayanışma ve mesleğin gerektirdiği özen içinde çalışması için mesleki kurallar oluşturmak,
 2. Sigorta acenteliği uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak,
 3. Sigorta acenteleri arasında haksız rekabeti önlemek,
 4. Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili gelişmeleri takip etmek,
 5. Sigorta acenteliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
 6. Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgari fiziki şartları belirlemek,
 7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor hazırlamak,
 8. Levhaya kayıt işlemleri ve kayıttan silinme işlemlerini yürütmek,
 9. Sigorta acenteleri hakkında sigortacılık faaliyetleri ile ilgili konularda disiplin cezası vermek.

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi

Dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin yedi asil ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan Levhaya kayıtlı ve mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından, müsteşarlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görevleri şunlardır:

 1. Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, ve dayanışma içinde çalışması amacıyla meslek kurallarını oluşturmak,
 2. Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek,
 3. Yurt içinde ve yurt dışındaki meslekî gelişmeleri takip etmek,
 4. Sigorta eksperliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 5. Mesleki konularda yetkili mercilere görüş bildirmek,
 6. Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek,
 7. Sigorta eksperlerine sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezası vermek.

 Dernekler ve Vakıflar

Sigorta sektöründe ayrıcı faaliyette bulunan dernekler ve vakıflar da bulunmaktadır. Bu kurumlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Sigorta Brokerleri Derneği, Türkiye’de sigorta brokerliğini geliştirmek, bu mesleğe gireceklere yeterli zemin hazırlamak, dernek üyelerinin kanun ve tüzüklere uygun olarak çalışmasını temin etmek amacı ile kurulmuştur. Dernek, Avrupa Sigorta Aracıları Federasyonu (BIPAR) üyesidir.

Genç Sigortacılar Derneği (GESİD), sigorta sektöründe çeşitli şirketlerde çalışan bir grup genç insanın; birbirlerini tanımak, bilgi alışverişi yapmak, sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma içerisinde sektörün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurmuş oldukları dernektir.

Sigorta Eksperleri Derneği, sigorta eksperleri arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir dernektir.

Sigorta Hukuku Türk Derneği, Sigortacılıkla ilgili yapılacak kanunların çıkartılmasında katkı sağlamak, sigorta hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmak ve eğitimler vermek amacıyla kurulmuş bir dernektir.