Acentelik Faaliyetlerinde Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranan Nitelikler

Acentelik faaliyetlerinde bulunacak gerçek kişilerde şu nitelikler belirtilmiştir:
Teknik Personel unvanını taşıması
Türkiye’de yerleşik olması
Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi 5 yıldan fazla hapis, sigortacılık mevzuatına
aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş
olması, devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet
sırlarına karşı suçlar ile casusluk,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, i haleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye
kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olması
9.maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması
Fiziki şartlar, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması
Ek1 de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim
süresini tamamlaması ACENTE

Tüzel Kişiler açısından;

Merkezlerinin Türkiye de bulunması, A.Ş. veya Ltd. şeklinde kurulmuş olmalıdır.
Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması
Fiziki mekan, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli donanıma sahip olması
Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ile tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi ortaklarında 4.maddenin
1.fıkrasının C bendinde belirtilen şart aranır.
Teknik Personel: Acenteler tarafından yürütülecek sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme
ve satış işlemlerinin yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılması esastır.
Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için; medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
olunması,4.md. 1 fıkrasının C bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza alınmamış
olması , Ek1 de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki
deneyim süresinin tamamlanması, Segem tarafından yapılacak Teknik Personel Yeterlilik sınavının
kazanılması gerekir ACENTE