Ek-1

SİGORTA ACENTESİ ÇALIŞANLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

GÖREV TANIMLARI ÖĞRENİM DÜZEYİ MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
Teknik Personel Lise ve dengi okul 1 yıl
Lise ve dengi okul (müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim okulları) 6 ay
Lise ve dengi okul (teknik personel kamu istihdam programı) 6 ay
İki yıllık yüksekokul 6 ay
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) Aranmaz.
Dört yıllık yükseköğretim kurumları Aranmaz.
Gerçek Kişi Acente

Tüzel Kişi Acente Müdürü

 

İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler) Aranmaz.
Genel Müdür (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 7 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 6 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Genel Müdür Yardımcısı (Şube Şeklinde Faaliyet Gösteren Acenteler İçin) İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 5 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları 4 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler*) 3 yıl

 

NOTLAR * Ek-1

* Sigortacılık ile ilgili bölümler sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya bölümleridir. Ek-1

– Bireysel emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını kazanmaları şartıyla teknik personel olarak kabul edilir.

14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü olmak istemeleri halinde,  bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin Geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acente yöneticiliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaktır. Ek-1

_____________________

  • Bu değişiklik 16/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği- Ek-1

Yayınlanan Resmi Gazete: 28980

VE Yayınlanan Tarih: 22.4.2014

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilata İlişkin Hükümler

 

Gerçek kişi acenteler

e) (Değişik:RG-16/1/2016-29595)(1) Ek-1’de yer alan öğrenim düzeyleri ile bu öğrenim düzeylerinin karşısında yer alan mesleki deneyim süresini tamamlaması.