SEGEM SINAV SORULARI ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK POPÜLER SORULAR

SEGEM SINAVINDA BAŞARILI OLMAK TEK SEFERDE BELGENİZİ ALMAK İÇİN VİP  GRUBA KATILIN BAŞARI ORANI %100 OLAN BİR WHATSAPP ÇALIŞMA GRUBUDUR DETAYLAR İÇİN İNSTAGRAM DM DEN YAZINIZ

SEGEM SORULAR SİGORTAHOCASİ
SEGEM SORULAR SİGORTAHOCASİ

Katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Fiziki altın

Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

Murabaha

 

 All‐risks teminatının anlamı nedir?

Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

 

 

1. All‐risks teminatının anlamı nedir?

Poliçede belirtilen istisnalar dışında, tüm tehlikelerin kapsam dahilinde olduğu teminatlardır.

2. Katılım emeklilik fonlarında tercih edilebilecek yatırım araçları arasında yer alır?

Fiziki altın

3. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?

Sigorta hakemi

4. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmeyen binalar hangileridir?

  • 9 Kasım 1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na göre tabi olan ya da kamu hizmet binası olarak kullanılmaya devam eden bina ve tüm bağımsız bölümler
  • Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız olduğu için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıkılmasına karar verilen harap ve metruk binalar
  • Köy nüfusuna kayıtlı, köy yerleşik alanlarında ve köy mezralarında yapılmış olan bina ve evler
  • Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti görmeden inşa edilmiş binalar
  • Tamamı ticari ya da sınai amaçla kullanılan binalar
  • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek ya da zayıflatacak şekilde uygulamalar gerçekleştirdiği tespit edilen binalar
  • Ve son olarak binanın taşıyıcı kısmı olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuat ve projeye aykırı olarak inşa edilmiş binalar dask kapsamı dışında kalır.

5. Hazine Müsteşarlığı’ndan uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangi ceza uygulanır?

Müsteşarlıktan uygunluk belgesi olmadan sigorta acenteliği yapanlar ile Aktüerler Siciline kaydolmadan aktüerlik yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve dörtyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

6. Hangisi ivazlı (karşılıklı) sözleşmeler arasında yer almaz?

Hibe

7. “Ortaklaşa konulmuş bir paranın taraflar arasında paylaşıldığı ve ortaklardan biri ölünce ölen kişinin parasının diğerine geçtiği müşterek sigorta türüdür”. Tanımlanan bu sigorta türü hangisidir?

Tontin

8. —– , kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?

Cumhurbaşkanı, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir.

9. Türkiye Sigoralar Birliği TSB’nin amaçlarından biri değildir?

Sigora sektörüne yönelik mesleki eğitim ve sınav organizasyonu ihalesini yapmak

10. Kendi isteğiyle faaliyetine son vermek isteyen acentelerin, bu durumu kararın alındığı tarihten itibaren kaç gün içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirmesi gerekmektedir?

Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

11. Milli Reasürans A.Ş.’nin faydalarından değildir?

Ülkeden döviz çıkışını sağlamak

12. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Lehtar

13. Muamelat fıkhı hangisi ile ilgili hükümleri içermektedir?

Muamelat fıkhı genel itibariyle ticari ve finansal işlemlere ve sözleşmelere dair genel hükümleri inceleyen ilim dalıdır.

14. Muamelat fıkhı çerçevesinde bir sözleşme kuruluşunda ilk teklifi ifade ve irade beyanına ne denir?

İcap, sözleşmenin kuruluşundaki ilk tekliftir.

15. Muamelat fıkhında, bir satış sözleşmesinde sözleşmeye konu ürün ve fiyatının sözleşmede açıkça belirtilmemesi aşağıdakilerden hangisi gerekçesiyle sözleşmeyi geçersiz kılar?

Belirsizlik (garar), sözleşmenin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması demektir.

16. Muamelat fıkhına göre sözleşme çeşitleri nelerdir?

Murabaha, Mudarebe, Muşareke, Borç (Karz), Sarf, Selem, İstisna, Kira, Kefalet, Vekalet, Havale, Rehin, Hibe

17. Muamelat fıkhına göre ivazsız sözleşmeler nelerdir?

Hibe, Kefalet, Vekalet, Rehin

18. Alışveriş temelli sözleşmeler nelerdir?

Alışveriş temelli sözleşmelerin en çok bilinen ve İslami finans alanında yaygın olarak kullanılanları; murabaha, teverruk, istisna’ ve selemi

19. Maliyeti müşteri tarafından bilinen bir malın üzerine kâr eklenerek müşteriye peşin veya vadeli satılmasını konu alan sözleşmeye ne denir?

Murabaha

20. Mudarebe sözleşmesi nedir?

Bir tarafın sermayesini, diğer tarafın da emeğini (iş gücü) ortaya koyduğu ortaklık sözleşmesidir.

21. Mudarebe sözleşmesinde zarar olması durumunda mali zarar ortaklara nasıl yansıtılır?

Zarar olursa işletmecinin (emek sahibinin) kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı davranışı yoksa sermaye sahibi tarafından karşılanır.

22. Muşareke ortaklığında elde edilen kar hangi oranda paylaştırılır?

Kar olursa başta anlaşılan orana göre bölüşülür.

23. Bir asırdaki İslam âlimlerinin bir mesele hakkında görüş birliğine varmasına ne denir?

İcma

24. Fıkıh kitaplarındaki finansal ve ticari işlemler ile alakalı kurallar hangi başlık altında toplanmıştır?

Muamelat Fıkhı

25. Muamelat fıkhında belirtilen sözleşmenin unsurları arasında hangileri yer alır?

İcap, Kabul, Sözleşme Tarafları ve Sözleşmenin konusu

26. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi, katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım hesabına göre yönetilir?

TARSİM, DASK, Güvence Hesabı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Özel Riskler Yönetim Merkezi ile diğer ilgili havuz, fon, hesaplar katılım esaslı şirketlerden gelen prim tutarları ile finansal varlıkları ayrı bir havuzda katılım esaslarına göre yönetirler