1.   Sigortacılık uygulamasında tehlike ve tehlike olasılığının karşılığı olan kelime aşağıdakilerden
hangisidir?
a)   Hasar
b)   Riziko
c)    Kasdi Edim
d)   Olasılık
2.   Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehdar kimdir?
a)   Her zaman sigorta ettirendir.
b)   Lehine poliçe düzenlenen kişidir.
c)    Her zaman sigortacıdır.
d)   Her zaman sigortalıdır.
3.   Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)   Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
b)   Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
c)    Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır.
d)   Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
4.   Hangi şıkta bölüşmeli reasürans türleri verilmiştir?
a)   Excess of Loss, Sedan
b)   Eksedan, Kotpar
c)    Sedan, Plen
d)   Stop Loss, Sedan
5.   Halefiyet prensibinde aşağıdaki durumlardan hangisi söz konusudur?
a)   Hasara katılım
b)   Azami teminat
c)   Hakların devri (rücu)
d)   Hasara en yakın sebep
6.   Eksik sigorta nedir?
a)    Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin altında olmasıdır.
b)    Sigorta bedelinin, malın gerçek değerinin üstünde olmasıdır.
c)    Sigorta poliçesinde eksik riskler var demektir.
d)   Sigorta poliçesinin primi ödenmemiş demektir.
7.   Aşağıda verilen binalardan hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?
a)   Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
b)   Tapuya  kayıtlı  ve  özel  mülkiyete  tabi  taşınmazlar  üzerinde  mesken  olarak  inşa  edilmiş binalar
c)   Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
d)   Hiçbiri
8.   Kısaca   trafik   sigortası   olarak   adlandırılan   sigorta   ile   kasko   sigortası   arasındaki   farkları
gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)   Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.
b)   Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
c)   Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.
d)   Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.
9.   Bilgilendirme Formu ile ilgili doğru açiklama hangi şıkta verilmiştir?
a)   Sigortalının riskini tanımladığı belgedir.
b)   Sigorta  şirketinin  poliçeyi  düzenlemeden  önce  sigortalıya  riskinin  sigortalanması  ile ilgili özel ve genel şartları ve diğer bilgileri açıklamak amacıyla verdiği belgedir.
c)    Sigortalı ile ilgili bilgilerin yer aldığı yasal düzenlemedir.
d)   Sigorta poliçesinin bir diğer adıdır.
10. Farklı genel şartlara tabi risklerin bir poliçede güvence altına alınmasına ne ad verilir?
a)   Paket poliçe
b)   Mutabakatlı değer sigortası
c)    Kâr kaybı sigortası
d)   Müşterek sigorta
11. Aşağıdakilerden   hangisi   hayat   grubunda   faaliyette   bulunan   şirketlerin   verebilecekleri
teminat türü değildir?
a)   Hayat
b)   Sağlık
c)    Ferdi Kaza
d)   Yangın
12. İhtiyari deprem sigortaları ile ilgili yanlış bilgi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
a)   DASK ihtiyari deprem sigortası düzenlemez.
b)   İşyeri   ile   ilgili   deprem   güvencesi   genellikle   yangın   poliçesine   ek   teminat   olarak düzenlenir.
c)    İnşaat ve montaj (EAR ve CAR) sigortalarına ek olarak da ihtiyari deprem sigortası yapılır.
d)   İhtiyari deprem sigortası DASK diye adlandırılır.
13. Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
a)   Kısmi hasar
b)   Mücbir sebep
c)   Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d)   Müşterek sebep
14. Risk primini, sigorta şirketinin  tüm giderlerini,  beklenen kârı, vergileri kapsayan  prim hangi
primdir?
a)   Net Prim
b)   Brüt Prim
c)    Risk Primi
d)   Safi Primi
15. Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden  menfaat sağlayan  kişiler ile riski üstlenen  taraf
arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiye ne ad verilir?
a)   Sigorta eksperi
b)   Sigorta müfettişi
c)   Sigorta hakemi
d)   Sigorta aracısı
16. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi hangi kurum bünyesinde oluşturulmuştur?
a)   Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
b)   Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliği
c)    UNDP
d)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
17. 5684   sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   ilke   olarak   AB   mevzuatına   uyum
gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?
a)   Tarife serbestisi
b)   Yurtdışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamının genişletilmesi
c)    Minimum garanti fonu uygulaması
d)   Hepsi
18. Aşağıdaki kurumlardan hangisi acentelik faaliyeti dışında başka bir işle iştigal edebilir?
a)   Bankalar
b)    Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar
c)    Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler
d)   Hepsi
19. Sigortacılık  mevzuatı  uyarınca  sigorta  acenteliği  yapabilmek  için  gerekli  olan  Levhaya  kayıt
işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütür?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   UNDP
c)    Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
d)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
20. 5684  sayılı  Sigortacılık  Kanununda,  getirilen  düzenlemelere  aykırı  hareket  etmenin  cezai yaptırımları     da    düzenlenmektedir.     Acentelik     faaliyetleriyle     ilgili    olarak     aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmemektedir?
a)   Kanuna göre yetkili olanlar dışında acentelik faaliyetinde bulunulması
b)   Acentelik dışında başka bir ticari faaliyette bulunulması
c)   TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olunmaması
d)   Sigorta acenteliği yetkilerinin veya unvanlarının başka kişilere kullandırılması
21. Yabancı  acentelerin  Türkiye’deki  faaliyetlerine  ilişkin  usûl  ve  esasları  belirlemeye  yetkili
mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Bakanlar Kurulu
b)   Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı
c)    Hazine Müsteşarlığı
d)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
22. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracıdır?
a)   Sigorta acentesi
b)   Sigorta eksperi
c)    Aktüer
d)   Prodüktör
23. Sigorta acentesi aşağıdaki görevlerden hangisini yapar?
a)   Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
b)   Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
c)    Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
d)   Hepsi
24. Acenteler  teknik  personel  olabilmek  için  gerekli  çalışma  süresini  dolduran  yardımcı  teknik
personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   UND
c)   TOBB
d)   TSRŞB
25.   Levha nedir?
a)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge
b)   Sigorta  acentelerinin  yönetim  ve  denetiminde  bulunan  kişiler  ile  acenteler  adına  imza atmaya yetkili olanları gösterir belge
c)    Müsteşarlıkça,  Levhaya  kaydı  uygun  görülen  acenteler  için  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı
d)   Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen ve faal olarak çalışan acenteleri gösterir kayıt
26. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden
hangisi doğrudur?
a)   Müsteşarlık  gerek görülen hallerde bu eğitimlerin  yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.
b)   Teknik personel,  tarihi ve programı  Müsteşarlıkça  üç ay önceden  duyurulacak  ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur.
c)    Verilecek eğitimin Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır.
d)   Hepsi
27. Acentelere  verilecek  teknik  personel  eğitimini  yürütmekle  görevli  kurum  aşağıdakilerden
hangisidir?
a)   TSEV
b)   SEGEM
c)    Hazine Müsteşarlığı
d)   TSRŞB
28. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken
temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TOBB
c)    SEGEM
d)   UND
29. Yardımcı  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  en  az  ne  kadar  süre  ile
çalışması gerekmektedir?
a)   3 ay
b)   6 ay
c)    12 ay
d)   18 ay
30. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Teknik personel olmak için en az lise veya dengi okul mezunu olmak gerekir.
b)   Lise  ve  dengi  okul  mezunu  olup,  teknik  personel  olmak  için  diğer  gerekli  nitelikleri taşıyan,  ancak  deneyim  şartı  bulunmayanlar  yardımcı  teknik  personel  unvanı  ile  işe başlatılabilirler.
c)    Teknik   personelin   poliçe   satışı   sırasında   yapacakları   tanıtımlarda   ve   bilgilendirme notlarında bağlı oldukları acentenin unvanını yazmaları gerekmektedir.
d)   Hepsi
31. Yardımcı  teknik  personelin  teknik  personel  unvanını  kazanmak  için  doldurması  gereken
çalışma süresi ne kadardır?
a)   3 ay
b)   6 ay
c)    1 sene
d)   2 sene
32. Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?
a)   Lise veya dengi
b)   2 yıllık yüksek okul
c)    4 yıllık üniversite
d)   Yüksek Lisans
33. Acenteler,   Sigorta   Acenteleri   Yönetmeliğinde   aranılan   niteliklerinde   ortaya   çıkabilecek
değişiklikleri nereye bildirir?
a)   TOBB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)   Müteahitler Birliği
d)   TSRŞB
34. Acenteler  şubelerine  ilişkin  bilgileri  şube  tesisinden  itibaren  ne  kadar  zaman  içinde  Levha
bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?
a)    6 ay
b)    3 ay
c)    1 ay
d)   15 iş günü
35. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Acentelerin  faaliyet  gösterecekleri  başka  bir  adresteki  şubeleri  acente  ile  aynı  unvanı taşımak zorundadır.
b)   Acenteler,  sigorta  şirketlerine  ve sözleşme  yaptırmak  isteyenlere  yanıltıcı bilgi ve belge veremezler.
c)    Acenteler,  Levha  kayıt  numarasını  içeren  bir  plakayı  işyerlerinin  giriş  bölümünde  ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır.
d)   Hepsi
36. Teknik   personel   olmak   için   sigortacılıkla   ilgili   kurum   veya   kuruluşların   meslekle   ilgili
bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?
a)    3 sene
b)    2 sene
c)    1 sene
d)   6 ay
37. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyelerinin sayısı kaçtır?
a)   15
b)   20
c)   40
d)   50
38. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisini kim seçer?
a)   Levhaya kayıtlı tüm acenteler
b)   Sigorta   Acenteleri   Sektör   Meclisi   Seçim   Usulüne   göre   il   bazında   seçilecek   olan delegeler
c)    TOBB Yönetim Kurulu
d)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
39. Acenteler için Levha kayıt ücretini tespite kim yetkilidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
c)    TSRŞB
d)   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
40. Riskin, belli bir prim karşılığında, aynı riske maruz çok sayıda kişi arasında dağıtılarak  belirli
şartlar dahilinde teminat altına alınmasına ne ad verilir?
a)   Riski büyütme
b)   Sosyal dayanışma
c)    Riski reddetme
d)   Sigorta
41. Aşağıdakilerden hangisini sigortanın rolleri arasında sayabiliriz?
a)   Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta emniyet sağlamak
b)   Kredi teminine yardım etmek
c)    Sermaye oluşumuna katkıda bulunmak
d)   Hepsi
42. Aşağıdakilerden hangisi özel sigortacılığın işlevlerinden değildir?
a)   Sigorta en önemli fon kaynaklarından birisidir
b)   Sosyo‐ekonomik çöküntü ve kayıpları önler
c)   Bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere sosyal güvenlik teminatı sunar
d)   Uluslararası ilişkileri geliştirir
43. Sigorta poliçesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
e)   Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.
f)    Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir.
g)   Sigorta poliçesinde güvence verilen azami teminat tutarı yazılıdır.
h)   Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
44. Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilir risklerin özelliklerinden değildir?
a)   Riskin tesadüfi olması
b)   Riskin ölçülebilir olması
c)    Riskin yasal olması
d)   Riskin ahlâka aykırı olması
45. Sigorta  şirketlerinin  kendi  risklerini  kısmen  veya  tamamen  devretmelerine  yarayan  işlem
hangisidir?
a)   Reasürans anlaşmaları yapmak
b)   Çeşitli branşlarda üretim yapmak
c)    Çok ortaklı şirkete dönüşmek
d)   Sigortalıları ortak yapmak
46. Aşağıdaki  durumlardan  hangisinde  malik  (sahip)  olmaksızın  da  sigortalanabilir  menfaatten
söz edilebilir?
a)   Kiracı
b)   İpotek ve rehin hakkı sahibi
c)    İntifa hakkı sahibi
d)   Hepsi
47. Poliçedeki sigorta bedelinin,  sigorta konusunun  gerçek ve makul değerinin üzerinde olması
hali hangisidir?
a)   Eksik sigorta
b)   Aşkın sigorta
c)   Birlikte sigorta
d)   Zorunlu sigorta
48. Aşağıdaki prensiplerin hangisinde hakların devri söz konusudur?
a)   Hasara katılım
b)   Tazminat
c)   Halefiyet
d)   Yakın sebep
49. Brokerlik yapabilmek için sahip olunması gereken belge hangisidir?
a)   Üniversitelerin aktüerya bölümlerinden mezunu olunduğunu gösteren diploma
b)   Hazine Müsteşarlığından alınan brokerlik ruhsatı
c)    Sigortacılıkla ilgili meslek yüksek okullarından alınan mezuniyet belgesi
d)   Brokeri olduğu sigorta şirketi tarafından verilen sözleşme
50. Sigortacılık   sektöründe   özellik   taşıyan   mesleki   nitelikteki   konular   için   gerekli   sınavların tarafsız  bir şekilde  yapılması  ve eğitim  taleplerinin  eşgüdümünün  sağlanması  amacıyla  tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a)   TRAMER
b)   DASK
c)   SEGEM
d)   TARSİM
51. Herhangi  bir  sigorta  şirketinin  nam  ve  hesabına,  sözleşme  ile  sigorta  aracılık  hizmetleri
yapan kuruluş hangisidir?
a)   Acente
b)   Broker
c)    Prodüktör
d)   Eksper
52. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?
a)   Tarım Sigortaları Havuzu
b)   Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
c)    Ziraat Bankası
d)   DASK
53. Sovtaj nedir?
a)   Sigortalı maldan arta kalan hurdanın ekonomik değeridir.
b)   Hasarların ekonomik değeridir.
c)    Reasüröre devredilen risklerin ekonomik değeridir.
d)   Saklama payının ekonomik değeridir.
54. Hangi  şıkta sigorta  şirketlerinin  mali güçlerinin  yeterli  olup olmadıklarını  belirten  ölçme  ve
değerlendirme tekniği verilmiştir?
a)   Teknik Kâr/Zarar
b)   Mali Kâr/Zarar
c)   Yükümlülük Karşılama Yeterliliği/ Sermaye Yeterliliği
d)   Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)
55. Müşterek sebep nedir?
a)   Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebep
b)   Hasarın oluşumunda rol alan önü alınamayan sebep
c)    Olası sebepler
d)   Sigortalanamayan riskler
56. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar
hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?
a)   Mutabakatlı poliçe
b)   Abonman poliçesi
c)    Paket poliçe
d)   Muafiyetli poliçe
57. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.   Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır.
II.   7397   sayılı   Sigorta   Murakabe   Kanununun   tüm   maddelerinin   Anayasa   Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle hazırlanmıştır.
III.   Sigorta aracılarının yetkilerini daha açık bir biçimde tanımlamıştır.
IV.   Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir.
a)   I ve II
b)   I ve III
c)    I, III ve IV
d)   I, II, III ve IV
58. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler
arasında yer almamaktadır?
a)   7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun yürürlük süresinin dolması
b)   Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması
c)    Sigortacılık sektöründe daha etkin bir denetim yapısının getirilmesi
d)   Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılması ihtiyacı
59. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?
a)   Çerçeve   kanun   niteliğindedir,    ayrıntı   niteliğindeki   düzenlemeler   ikincil   mevzuata bırakılmıştır.
b)   Ana kuralların yanısıra diğer bütün ayrıntılar da belirlenmiştir.
c)    Sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilecek niteliktedir.
d)   Gelişen koşullara uyum sağlayabilecek niteliktedir.
60. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?
a)    Sigorta Tahkim Komisyonu
b)    Sigortacılık Eğitim Merkezi
c)   Sosyal güvenlik kurumları
d)   Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
61. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir.
II.   Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir.
III.   Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir.
IV.   Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.
a)   Yalnızca II
b)   Yalnızca IV
c)    I, II ve IV
d)   II, III ve IV
62. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?
a)   İhtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” sistemi öngörülmüştür.
b)   Acenteler için mesleki örgütlenme getirilmiştir.
c)    İdari ceza/ adli ceza ayrımına gidilmiştir.
d)   Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
63. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yenilikler arasındadır?
a)   Sigortacılık sektöründe sendikasyon türü yapılanmalar yasaklanmıştır.
b)   Sorumluluk  sigortaları  dışındaki  sigortaların  da  zorunlu  hale  getirilebilmesine  imkan tanınmıştır.
c)    Sigorta aracıları için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
d)   Acente   ve  eksperler   için  Türkiye   Sigorta   ve  Reasürans   Şirketleri   Birliği  bünyesinde mesleki örgütlenme öngörülmüştür.
64. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?
a)   Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
b)   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
c)   İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
d)     Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
65. Yalnızca    hayat    sigortaları    grubunda    faaliyette    bulunan    bir   sigorta    şirketi    aşağıdaki
sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?
a)   Hastalık/ Sağlık sigortası
b)   Ferdi kaza sigortası
c)    Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası
d)   Mal ve sorumluluk sigortaları
66. Düzenlenen   poliçe,   tecditname   ve   zeyilnamelerin   tümünün   kaydedildiği   yasal   defterler
hangisidir?
a)   Rejistro
b)   İbraname
c)    Retrosesyon
d)   hiçbiri
67. Aşağıdakilerden   hangisi,  poliçenin  düzenlenmesinden   sonra  ortaya  çıkan  ve  sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?
a)   Zeyilname
b)   Teklif formu
c)    Sigorta sertifikası
d)   Hiçbiri
68. Aşağıdakilerden  hangisi  sigorta  şirketinin  üstlendiği  riske  karşılık,  sigorta  ettirenin  ödediği
güvence satın alma bedelini ifade eder?
a)   Azami Teminat
b)   Ek Teminat
c)   Prim
d)   Reasürans
69. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı
üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?
a)   Raporlu poliçe
b)   Mutabakatlı poliçe
c)    Ekspertizli poliçe
d)   Tam poliçe
70. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?
a)   Poliçede   belirtilen   istisnalar   dışında,   tüm   tehlikelerin   kapsam   dahilinde   olduğu teminatlardır.
b)   Tüm branşlarla ilgili riskleri kapsayan bir paket poliçedir.
c)    Katastrofik riskleri sigortalama anlamı taşır.
d)   Nakliyat sigortalarının bir diğer adı da all‐risks sigortalarıdır.
71. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)   5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunuyla  7397  sayılı  Sigorta  Murakabe  Kanunu  yürürlükten kaldırılmıştır
b)   7397 sayılı Sigorta Murakabe  Kanununda  değişiklik yapan 539 sayılı KHK’nin dayanağını oluşturan yetki kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir
c)   7397  sayılı  Sigorta  Murakabe  Kanunu  Anayasa  Mahkemesi  tarafından  tümüyle  iptal edilmiştir
d)   5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunu  öncesinde,  sektör  7397  sayılı  Sigorta  Murakabe  Kanunu ile düzenlenmekteydi
72. Sigortacılık   sektörü   ile   ilgili   olarak   aşağıdaki   ifadelerden   hangisinin   kullanılması   doğru
değildir?
a)   Sigortacılık finansal kesimde önem arz eden bir sektör haline gelmiştir
b)   Sigortacılık güven unsurunun ön plana çıktığı bir hizmet sektörüdür
c)   Sigortacılıktaki denetimin diğer alanlardaki denetimden herhangi bir farkı yoktur
d)   Sunumu zor bir alan olduğundan sektörde aracılar önemli bir rol oynar
73. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?
a)   Çerçeve kanun niteliğindedir
b)   Öncelikle ana ilkeler belirlenmiştir
c)    Ayrıntı niteliğindeki düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmıştır
d)   Hepsi
74. Sigorta  şirketlerine  yönelik  ruhsat  satın  alma  aşamasındaki  sermaye  şartı  ile  ilgili  olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Yalnızca asgari 5 milyon TL sermaye konulması gereklidir.
b)   Asgari sermayenin yanısıra branş bazında ek sermaye konulması gereklidir.
c)    Asgari sermayeye gerek yoktur, branş bazında sermaye konulması yeterlidir.
d)   Kuruluş ön izni şartı kaldırıldığından sermaye konulmasına gerek yoktur.
75. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?
a)   Acenteler için mesleki örgütlenme öngörülmüştür.
b)   İlave teknik karşılıklar getirilmiştir.
c)    Şirketler için iç sistemler kurulması zorunlu kılınmıştır.
d)   Hepsi
76. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?
a)   Uyuşmazlık Tahkim Komisyonu tarafından atanacak hakemler tarafından çözülür.
b)   Hakemlerin karar vermesinde süre kısıtı bulunmamaktadır.
c)    Başvuruda bulunacak kişilerden ücret alınmaktadır.
d)   Öncelikle ilgili sigorta şirketi tarafından sigortalının talebinin reddedilmiş olması gerekir.
77. Aşağıdakilerden   hangisi   5684   sayılı   Sigortacılık   Kanunuyla   getirilen   yeni   sistemde   yer
almaktadır?
a)   Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
b)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
c)    Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
d)   Hepsi
78. 5684   sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   ilke   olarak   AB   mevzuatına   uyum
gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?
a)   Kuruluş için ön iznin kaldırılması
b)   Minimum garanti fonu
c)   İhtisas komiteleri
d)   Tarife serbestisi
79. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından
muaftır?
a)   En az 2 yıllık aktüerya ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda
b)   En az 2 yıllık pazarlama  ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda
c)    4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlarda
d)   Hepsi
80. Gerekli  tüm  bilgi  ve  belgeleri  tamamlanarak  Levhaya  kaydedilen  acenteleri  hangi  kurum
duyurur?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TOBB
c)    TSEV
d)   SEGEM
81. Sigorta  ürünlerinin,  acenteler  tarafından  pazarlanması,  bilgilendirme  ve  satış  işlemlerini
yürüten personele ne ad verilir?
a)   Underwriter
b)   Denetçi
c)   Teknik Personel
d)   Broker
82. Acentelerin  elektronik  ortamda  TOBB’a  veya odalara  bildirim  yapmasına  ilişkin  usuller  kim
tarafından belirlenir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Müteahhitler Birliği
c)    UND
d)   TOBB
83. Acenteler,   Sigorta   Acenteleri   Yönetmeliğinde   aranılan   niteliklerinde   ortaya   çıkabilecek
değişiklikleri nereye bildirir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TSRŞB
c)   Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya
d)   SEGEM
84. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?
a)   Yetkili acentenin unvanı
b)   Yetkili acentenin levha numarası
c)    İşlemi yapan teknik personelin kayıt numarası
d)   Hepsi
85. Yerleşim   birimleri   bazında   faaliyet   durumuna   göre   acenteler   listesi   oluşturmaya   kim
yetkilidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
c)    UNDP
d)   UPS
86. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?
a)   5.000 TL
b)   10.000 TL
c)    15.000 TL
d)   25.000 TL
87. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)    Sigorta poliçelerinde  yetkili acentenin  unvanı ve Levha numarası ile işlemi yapan teknik personelin adı, soyadı, kayıt numarası ve imzasının açık olarak yer alması zorunludur.
b)   Sigorta     şirketleri     ile     acenteler     arasında     yapılacak     acentelik     sözleşmelerinde belirlenmemiş  bulunan  komisyon  ve ek komisyonlar  ile ilgili esaslar  sigorta  şirketlerince acentelere duyurulur.
c)     Acentelerin  hesap  ve  kayıt  düzeninin,  şirketler  ile  ilgili  hesaplarda  üçer  aylık  dönemler itibariyle mutabakat sağlayacak şekilde oluşturulması gerekir.
d)   Hepsi
88. Riskin   önüne   geçmek,   azaltabilmek    ve/veya   tazminini   sağlamak   amacıyla   alınan
önlemlere ne denir ?
i)    Risk yönetimi
j)    Riskten kaçınma
k)   Riski üstlenme
l)    Riskin olasılığı
89. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?
a)   Toplumda huzur ve güven tesis eder.
b)   Girişimcinin kredibilitesini artırır.
c)    Risklerin daha etkin yönetilmesini sağlar.
d)   Hepsi
90. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?
a)   Sigorta ettiren
b)   Jeran
c)   Lehdar
d)   Zarar gören üçüncü şahıs
91. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Zorunlu   sigortalar   veya   hayat   sigortaları   ile   sınırlı   olmaksızın   bütün   sigortalarda faaliyet  gösterebilen  acenteler,  bireysel  emeklilik  işlemleriyle  ilgili  acentelik  faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
b)   Zorunlu  sigortalar  veya hayat  sigortaları  ile  sınırlı  olmaksızın  bütün  sigortalarda  faaliyet gösterebilen  acenteler,  bireysel  emeklilik  işlemleriyle  ilgili  acentelik  faaliyeti  de  dahil olmak üzere başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
c)    Zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları ile sınırlı olmaksızın bütün sigortalarda  faaliyet gösterebilen acenteler, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın başka bir ticari faaliyette bulunabilir.
d)   Hiçbiri
92. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?
a)   Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse
b)   Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemiş ise
c)    Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse
d)   Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse
93. Aşağıdaki  kişilerden  hangisi  sigorta  acentelerinin  yönetim  ve  denetim  kurullarında  görev
alamaz?
a)    Sigorta   şirketlerinin   yönetim   ve  denetiminde   bulunan   kişiler   ile   bunlar   adına   imza atmaya yetkili olanlar
b)   Sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar
c)    Sigorta  eksperlerinin  yönetim  ve  denetiminde   bulunan  kişiler  ile  bunlar  adına  imza atmaya yetkili olanlar
d)   Hepsi
94. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?
a)   Acentelik yapılabilmesi için Levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.
b)   Acentelik yalnızca tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
c)    Yabancı acentelerin Türkiye’deki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
d)   Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB’a bildirir.
95. Sigorta    acenteleri    ile    ilgili    olarak     5684    sayılı    Sigortacılık     Kanununda     yer    alan
düzenlemelerden hangisi doğrudur?
a)   Bütün  acentelerin  Türkiye’deki  faaliyetlerine  ilişkin  düzenleme  yapma  yetkisi  Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
b)   Yabancı acentelerin yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
c)   Türkiye’de  faaliyet  gösteren  acentelerin  yabancı  sigorta  şirketleri  adına  Türkiye’deki aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
d)   Yerli acentelerin Türkiye’de kurulu yabancı sigorta şirketleri ile çalışması yasaklanmıştır.
96. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri
ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Mortalite tabloları
b)   Hayat istatistikleri
c)    Hayat dışı istatistikler
d)   Emeklilik tabloları
97. Ex‐Gratia ne demektir?
a)   Poliçeye eklenen ek risklerle ilgili yazı
b)   Havuzlarda yönetimi yüklenen şirket
c)   Sigorta şirketlerinin çeşitli nedenlerle yaptıkları lütuf ödemeleri
d)   Hasar esaslı reasürans anlaşması
98. Per Total nedir?
a)   Sigortalı malın tümü ya da tümüne yakın kısmının hasar görmesi, pert hali
b)   Petrol ofis istasyonları ile ilgili bir paket sigorta türü
c)    Petrol ofis istasyonlarının sorumluluk sigortaları
d)   Petrol ofis istasyonlarının all‐risks sigortası
99. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)   Sigortalının kötü niyeti nedeniyle hasar ödemesinde yapılan indirim
b)   Sigortalının kusurlu olması nedeniyle hasar tazminatında eksik ödeme
c)   Sigorta  poliçesinde  belirtilen  ve  sigortalının  sorumluluğunda  olup  hasar  vukuunda tazminattan düşülen miktar veya oran
d)   Sigorta şirketinin ödemek yükümlülüğünde olmadığı risklere verilen ad
100.     Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?
a)   Zorunlu sigorta türleri
b)   Sigorta yapılması gereken riskler
c)   Risklerin gerçekleşmesinde, her türlü gayrete rağmen önüne geçme, engelleme imkanı olmayan nedenler
d)   Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan binalar
101.     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunuyla  7397  sayılı  Sigorta  Murakabe  Kanunu  yürürlükten kaldırılmıştır
b)   7397  sayılı  Sigorta  Murakabe  Kanunu  Anayasa  Mahkemesi  tarafından  tümüyle  iptal edilmiştir
c)    5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunu  öncesinde  sektörü  düzenleyen  herhangi  bir  mevzuat bulunmamaktaydı
d)   5684 sayılı Sigortacılık Kanunu Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir
102.     5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.   Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır.
II.   Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır
III.   Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir
IV.   Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir
a)   I ve II
b)   I, II ve III
c)    I, III ve IV
d)   I, II, III ve IV
103.     5684   sayılı   Sigortacılık   Kanununun   yapısıyla   ilgili   olarak   aşağıdakilerden   hangisi
doğrudur?
a)   Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunundaki düzenlemeler aktarılmıştır.
b)   Ana kuralların yanısıra diğer bütün ayrıntılar da belirlenmiştir.
c)    AB   mevzuatında    meydana   gelebilecek   muhtemel   değişiklikler    için   ayrıca   kanun değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
d)   Sigortacılık     sektörünün     dinamik     yapısına     ayak     uydurabilecek     düzenlemeler içermektedir.
104.     Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)   Türkiye    İhracat    Kredi    Bankası    Anonim    Şirketi    5684    sayılı    Sigortacılık    Kanunu kapsamındadır.
b)   Türkiye   İhracat   Kredi   Bankası   Anonim    Şirketi   5684   sayılı   Sigortacılık    Kanunu kapsamında değildir.
c)    Sosyal güvenlik kurumları 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamındadır.
d)   Sosyal  güvenlik  kurumları,  denetimle  ilgili  hükümler  hariç  olmak  üzere,  5684  sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında değildir.
105.            Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a)   Acente sigorta şirketlerinin sözleşmelerine aracılık eder.
b)   Acente sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür.
c)   Acente   sözleşmenin   akdinden   önceki  hazırlık  çalışmalarını   yürütmez,   sadece  bilgi verir.
d)   Acente sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
106.            Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?
a)   Sigorta ürünlerinin pazarlanması
b)   Sigorta ürünlerine ilişkin bilgilendirme işlemleri
c)    Sigorta ürünlerine ilişkin satış işlemleri
d)   Hepsi
107.            Acentelere  verilecek  teknik  personel  eğitimine  ilişkin  aşağıda  sıralanan  açıklayıcı
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)   Teknik personel eğitimi elektronik ortamda verilebilir.
b)   Teknik personel,  tarihi ve programı  Müsteşarlıkça  üç ay önceden  duyurulacak  ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur.
c)    Müsteşarlık  gerek görülen hallerde bu eğitimlerin  yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.
d)   Hepsi
108.            Acentelere     verilecek     teknik    personel     eğitimini     yürütmekle    görevli     kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TOBB
c)   SEGEM
d)   TSRŞB
109.            Acenteler  teknik  personel  olabilmek  için  gerekli  çalışma  süresini  dolduran  yardımcı
teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?
a)   TOBB
b)   SEGEM
c)    TSRŞB
d)   TSEV
110.            Yardımcı   teknik   personelin   teknik   personel   unvanını   kazanmak   için   doldurması
gereken çalışma süresi ne kadardır?
a)   2 sene
b)   4 sene
c)    1,5 sene
d)   3 sene
111.            Yardımcı  teknik  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  kazanması
gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?
a)   TOBB
b)   TSRŞB
c)   Hazine Müsteşarlığı
d)   UND
112.            Yardımcı  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  en  az  ne  kadar
süre ile çalışması gerekmektedir?
a)   2 ay
b)   6 ay
c)    1 sene
d)   2 sene
113.     Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)   Sigorta poliçesinin üstünde başlangıç ve bitiş tarihi vardır.
b)   Sigorta poliçesinin üzerinde başlangıç ve bitiş tarihine gerek yoktur.
c)    Sigorta poliçesinin üstünde sigortalı ile ilgili bilgiler vardır.
d)   Sigorta poliçesinin yazılı olması zorunludur.
114.     Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?
a)   Riskin gerçekleşmesi tesadüfi olmalı
b)   Para birimi ile değerlendirilebilmeli
c)   Risk spekülatif olmalı
d)   Risk meşru olmalı
115.     Reasürörlerin   risk  yönetimi  amacıyla  aldıkları  işlerden  bir  başka  reasüröre   veya
sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?
a)   Retrosesyon
b)   Sesyon
c)    Eksedan
d)   Sedan
116.     Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?
a.   Hasar yerinde bulunan deliller
b.   Sabotaj tespit edilmiş hasar
c.    Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı
d.   Hasarın  meydana  gelmesine  neden  olan  en  yakın,  etkili  ve  hakim  sebebin  poliçede güvence altına alınmış olması
117.     Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?
a)   Ölçülebilir risk
b)   Tesadüfi Risk
c)   Yasal Risk
d)   Tazminat
118.     Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?
a)   Emanetçi ve yedd‐i emin
b)   İntifa hakkı sahibi
c)    İpotek ve rehin hakkı sahibi
d)   Hepsi
119.     Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?
a)   Sigorta şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak zorundadır.
b)   Aktüerler 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda düzenlenmektedir.
c)    Hazine Müsteşarlığı tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur.
d)   Aktüerlerin ruhsatı Aktüerler Derneği tarafından verilir.
120.     Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?
a)   Trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini
b)   Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi
c)   Tazminat ödemelerinin usul ve esaslarının belirlenmesi
d)   Trafik sigortasını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti
121.     Sigortacılık   tekniği   ile  buna   ilişkin   yatırım,   finansman   ve  demografi   konularında olasılık  ve  istatistik  teorilerini  uygulayarak,  yasal  düzenlemelere  uygun  prim,  karşılık  ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?
a)   Sigortacı
b)   Aracı
c)   Aktüer
d)   Broker
122.     Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?
a)   Sigortaya konu kayıp ve hasarların miktarını belirlemek
b)   Mutabakatlı kıymet tespiti yapmak
c)    Ön ekspertiz ve hasar gözetimi yapmak
d)   Hepsi
123.     Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?
a)   Sigortacılık alanındaki eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik araştırmalar yaptırmak
b)   Sigortacılık alanındaki uygulamalara ve gelişmelere ilişkin eğitim programları hazırlamak
c)   Sigorta eksperlerini levhaya kaydetmek
d)   Türkiye’de   sigortacılık   alanında   yapılan   eğitim   faaliyetlerine   ilişkin   olarak   seminer, konferans ve eğitim programları düzenlemek
124.     Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?
a)   Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi
b)   Sigortacılık Eğitim Merkezi
c)    Emeklilik Gözetim Merkezi
d)   Sigorta Eksperi Yönlendirme Merkezi
125.     5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
V.   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir.
VI.   Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir.
VII.   Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir.
VIII.   Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.
e)   Yalnızca II
f)    Yalnızca IV
g)   I, II ve IV
h)   II, III ve IV
126.     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Acenteler için TOBB bünyesinde mesleki örgütlenme getirilmiştir.
b)   Acenteler için TSRŞB bünyesinde mesleki örgütlenme getirilmiştir.
c)    Acenteler için Hazine Müsteşarlığı bünyesinde mesleki örgütlenme getirilmiştir.
d)   Acenteler için herhangi bir mesleki örgütlenme getirilmemiştir.
127.     Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden  menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların kısa sürede çözümü
b)   Sigortacılık   sektöründe   haksız   rekabeti   önlemek   üzere   gerekli   kararları   almak   ve uygulamak
c)    Sigorta   konusu   risklerin   gerçekleşmesi   sonucunda   ortaya   çıkan   kayıp  ve  hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek ve mutabakatlı kıymet tespiti yapmak
d)   Sigortacılıkla ilgili yapılacak sınavların tarafsız bir şekilde yapılması
128.     Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında
yer almaz?
a)   Levhaya kayıt işlemlerini yürütmek
b)   İlgili konularda disiplin cezası vermek
c)   Sigorta anlaşmazlıklarını çözmek
d)   Mensupları arasında haksız rekabeti önlemek
129.     Acenteler,     Sigorta    Acenteleri     Yönetmeliğinde    aranılan     niteliklerinde    ortaya
çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?
a)   TOBB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)    Müteahhitler Birliği
d)   UND
130.     Uygunluk Belgesi nedir?
a)   Sigorta  acentelerinin  yönetim  ve  denetiminde  bulunan  kişiler  ile  acenteler  adına  imza atmaya yetkili olanları gösterir belge
b)   Müsteşarlıkça,  Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen belge niteliğindeki yazı veya bilgi işlem ortamında verilen onay
c)    Sigorta  acenteleri  için  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafından  düzenlenecek  faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir belge
d)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için düzenlediği belge
131.     Acenteler  şubelerine  ilişkin  bilgileri  şube  tesisinden  itibaren  ne  kadar  zaman  içinde
Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?
a)   5 iş günü
b)   10 iş günü
c)   15 iş günü
d)   45 iş günü
132.     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)   Acentelerin aracılık ettikleri yıllık prim tutarı, yıl sonları itibarıyla hesaplanır.
b)   Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne bildirirler.
c)    Acentelerin ilave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır.
d)   Sermaye  açığını  kapatmayan  acenteler,  bu  açığı  kapatana  kadar  acentelik  faaliyetinde bulunamazlar.
133.     Acentelerin  yaptırmakla  yükümlü  oldukları  mesleki  sorumluluk  sigortasının  bir  yıl
boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?
a)   30.000 TL
b)   50.000 TL
c)   100.000 TL
d)   200.000 TL
134.     Aşağıdakilerden   hangisinin   teknik   personel   niteliğini   haiz   elemanlarının   alması
gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?
a)   Zorunlu sigortalarda faaliyet gösteren sigorta acenteleri
b)   Sigorta şirketleri
c)    Hayat sigortalarında faaliyet gösteren sigorta acenteleri
d)   Bankalar
135.     Bankalar   Genel   Merkezlerinde   sigortacılık   işlemlerinden   sorumlu   olarak   çalışan
personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Ticaret Sicili
c)    Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
d)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
136.     Acentelerin  yaptırmakla  yükümlü  oldukları  mesleki  sorumluluk  sigortasının  beher
tazminat talebi için teminatı en az ne kadar olmalıdır?
a)      2.000  TL
b)      3.000  TL
c)      5.000  TL
d)   10.000 TL
137.            Ekonomik  kayıp  doğuracak  bir  tehlikeyi  veya  onun  olasılığını  ifade  etmek  amacıyla
aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
a)   Risk
b)   Olasılık
c)    Olasılıksızlık
d)   İhtimal
138.            Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?
a)   Risk yönetimi
b)   Riskin üstlenilmesi
c)    Riskten kaçınma
d)   Riskin olasılığı
139.            Hangisi sigortanın taraflarındandır?
a)   Sigortacı
b)   Sigorta ettiren
c)    Lehdar
d)   Hepsi
140.            Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?
a)   Mücbir sebep
b)   Birden çok sebep
c)    Olası sebepler
d)   Müşterek sebep
141.            Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?
a)   Excess of Loss, Stop Loss
b)   Eksedan, Sedan
c)    Kotpar, Plen
d)   Asürans, Koasürans
142.            Poliçede   yazılı   sigorta   bedelinin,   sigortaya   konu   olan   malın   gerçek   ve   makul
değerinin altında olması durumu hangisidir?
a)   Eksik sigorta
b)   Zorunlu sigorta
c)    Aşkın sigorta
d)   Kısmi sigorta
143.            Sigorta   şirketinin,   hasarı  sigortalıya   ödeyince,   sigortalının   yerine   geçerek,   hasara sebep  olan  kusurlu  taraftan  sigortalının  hakkı  kadar  ve  en  çok  ödediği  hasar  kadar  alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?
a)   Tazminat
b)   Halefiyet
c)    Azami iyi niyet
d)   Yakın sebep
144.            Sigortalı   malı   hasardan   önceki   değerine   getirecek   tutarın   saptanarak   sigortalıya
ödenmesi hangi prensip gereğidir?
a)   Azami iyiniyet
b)   Tazminat
c)    Halefiyet
d)   Sigortalanabilir menfaat
145.            Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?
a)   Genel şartlara uymak istemeyen sigorta şirketlerinin düzenledikleri şartlardır.
b)   Sigortalı lehine ve yasal düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, sigorta genel şartlarına ek olarak düzenlenen şartlardır.
c)    Reasürörün kabul şartlarıdır.
d)   Brokerin kabul şartlarıdır.
146.            DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)   DASK, doğal afetlerden doğabilecek ekonomik kayıpların telafisi amacıyla kurulmuştur.
b)   DASK’ın iş ve işlemleri Kurum İdarecisi şirket tarafından yürütülür.
c)    DASK   Zorunlu   Deprem   Sigortası   kapsamında   sadece   konut   olan   bina   hasarlarını kapsamına alır, eşya ve can kaybı kapsam dışıdır.
d)   DASK, zorunlu deprem sigortasıdır.
147.            Bir   sigorta   uygulamasının   teminat   kapsamını,   ek   teminatlarını   ve   teminat   dışı
hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?
a)   Türk Ticaret Kanununda
b)   Yönetmeliklerde
c)    Borçlar Kanununda
d)   Sigorta Genel Şartlarında
148.     5684 sayılı Sigortacılık  Kanununun hazırlanmasında  ilke olarak AB mevzuatına  uyum
gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?
a)   Tarife serbestisi
b)   Yurtdışında  yaptırılabilecek  sigortaların  kapsamının  genişletilmesi  konusunda  Bkanlar Kuruluna yetki verilmesi
c)    Minimum garanti fonu uygulaması
d)   Sigortacılıkia ilgili bir eğitim merkezinin kurulması
149.     Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)   Zorunlu sigortalar  veya hayat sigortaları  ile sınırlı olmaksızın  bütün sigortalarda  faaliyet gösterebilen acenteler acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
b)   Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
c)    Bankalar acentelik faaliyeti haricinde başka bir ticari faaliyette bulunabilir.
d)   Hiçbiri
150.     Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)   Levhadan silinme kararının gerekçeli olarak verilmesi gerekir.
b)   Hakkında meslekten çıkarılma kararı verilenler tekrar Levhaya kayıt edilemez.
c)   Levhaya tekrar yazılan acenteden kayıt ücreti alınır.
d)    Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar Levhaya yazılma şartının varlığının devam ettiğini ispat etmekle zorunlu tutulabilir.
151.     5684  sayılı  Sigortacılık  Kanununda,  getirilen  düzenlemelere  aykırı  hareket  etmenin cezai  yaptırımları   da  düzenlenmektedir.   Acentelik  faaliyetleriyle  ilgili  olarak  aşağıdaki aykırılıklardan hangisi için adlî para cezası öngörülmektedir?
a)   Kanuna göre yetkisi olmadan acentelik faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler
b)   Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananların acentelikle ilgili faaliyetlerde çalıştırılması
c)    Sigorta acenteliği yetkilerinin veya unvanlarının başka kişilere kullandırılması
d)   Hepsi
152.     Türkiye’de  faaliyet  gösteren  acentelerin  yabancı  sigorta  şirketleri  adına  Türkiye’deki
aracılığına ilişkin düzenleme yapma yetkisi kimdedir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Bakanlar Kurulu
c)    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
d)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
153.     Aşağıdaki ifadelerden hangisi sigorta acentesinin tanımına uygun değildir?
a)   Acentenin    ticari    mümessil,    ticari    vekil    veya   satış    memuru    gibi   tâbi    bir    sıfatı bulunmamaktadır.
b)    Bir  sözleşmeye  dayanarak  belirli  bir bölgede  sigorta  şirketlerinin  sözleşmelerine  aracılık eder.
c)    Sözleşmenin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütür, sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olur.
d)   Sözleşmenin    akdinden    önceki   hazırlık    çalışmalarını    yürütür,    ancak   sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde herhangi bir işlevi yoktur.
154.     Aşağıdakilerden hangisi acentelerin üstlendiği işlevlerdendir?
I.   Sigortalıların bilgilendirilmesi
II.   Kalıcı bir rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlanması
III.   Sigortalı ile doğrudan ilişki kurulması
IV.   Sigorta piyasası hakkında doğru bilgilerin derlenmesi
a)   I ve II
b)   I, II ve IV
c)    I, II ve III
d)   I, II, III ve IV
155.     Acentelere     verilecek     teknik    personel     eğitimini     yürütmekle    görevli     kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   SEGEM
c)    TOBB
d)   TSEV
156.     Yardımcı  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  en  az  ne  kadar
süre ile çalışması gerekmektedir?
a)    1 ay
b)    2 ay
c)    3 ay
d)   6 ay
157.     Aşağıdakilerden  hangisi  teknik  personel  olmak  için  gerekli  asgari  mesleki  deneyim
şartından muaftır?
a)   En az 2 yıllık aktüerya ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda
b)   En az 2 yıllık sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda
c)    En az 2 yıllık risk yönetimi ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlarda
d)   Hepsi
158.     Sigorta   ürünlerinin,   acenteler   tarafından   pazarlanması,   bilgilendirme    ve   satış
işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?
a)    Aktüer
b)    Broker
c)    Eksper
d)   Teknik Personel
159.     Sigorta   şirketleri   acentelere   verecekleri   yetkilere   ilişkin   değişiklikleri   TOBB’a   ne
zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?
a)     2  iş  günü
b)    3  iş  günü
c)     5  iş  günü
d)   10 iş günü
160.     Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Sigorta şirketlerince yetkilendirilmemiş acenteler prim tahsilatı yapamaz.
b)   Sigortalı tarafından yetkili acenteye yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır.
c)    Sigorta  şirketlerince  acenteye  yapılan  ödeme  hak  sahibi   tarafından  tahsil  edilmedikçe yapılmış sayılmaz.
d)   Hepsi
161.     Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime  bildirir?
a)   TOBB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)   Müteahhitler Birliği
d)  UND
162.            Ülkemizde mal ve sorumluluk sigortaları üretimi yapan bir sigorta şirketi yasal olarak
hangi sigortanın üretimini yapamaz?
a)     Hayat
b)      Tarım
c)    Yangın
d)   Makine‐montaj
163.            Trafik  sigortası  ile  kasko  sigortası  arasındaki  farkları  gösteren  aşağıdaki  bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)   Trafik sigortası zorunludur, kasko isteğe bağlıdır.
b)   Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.
c)   Trafik  sigortası  sigortalının  zararını  karşılar,  kasko  ise  sigortalının  üçüncü  şahıslara verdiği zararı karşılar.
d)   Trafik  sigortası  sigortalının  üçüncü  şahıslara  verdiği  zararı  karşılar,  kasko  sigortası  ise sigortalının zararını karşılar.
164.            Sigortacılık sektörünün gözetim ve denetimini yapan kuruluş hangi şıkta verilmiştir?
a)   Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
b)   İç Denetim Kurumu
c)    Bağımsız Denetim Şirketleri
d)   Hazine Müsteşarlığı
165.            Sigortalı  malın  tümünün  ya  da  tümüne  yakın  kısmının  zarar  görmesi  durumu  hangi
şıkta verilmiştir?
a)   Gerçek Tam Hasar
b)   Hükmi Tam Hasar
c)    Esas Hasar
d)   Temel Hasar
166.            Risklerin   gerçekleşmesinde,    insan   iradesiyle   önüne   geçme,   engelleme   imkanı
olmayan nedenlere ne ad verilir?
a)     Hasar  olasılığı
b)    Mücbir  sebep
c)    Hasar frekansı
d)   Hasar şiddeti
167.            Sigorta şirketine ihbarı yapılmış hasarlar için ayrılan karşılık hangi şıkta verilmiştir?
a)   İhbarı yapılmış hasar karşılığı
b)   Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)
c)   Muallak Hasar Karşılığı
d)   Matematik Karşılık
168.            Aşağıdaki  karşılıklardan  hangisi  henüz  sigorta  şirketine  ihbarı  yapılmamış  hasarlarla
ilgili karşılıktır?
a)   Muallak Hasar Karşılığı
b)   Cari Rizikolar Karşılığı
c)    Matematik Karşılık
d)   Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)
169.            Aşağıdakilerden   hangisi   5684   sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   göz
önünde bulundurulmuştur?
a)   Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemelerin yapılması
b)   Sektörün finansal kesim içerisinde önemli bir pay edinmesi
c)    Sigortacılık faaliyetlerinin güven ve şeffaflık içinde sürdürülebilmesi
d)   Hepsi
170.            Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?
a)   Ayrıntı niteliğindeki düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmıştır.
b)   Sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilecek niteliktedir.
c)    Çerçeve kanun niteliğindedir.
d)   AB   mevzuatında   meydana   gelebilecek   muhtemel   değişiklikler   için   ayrıca   kanun değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
171.            5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?
a)   Sigorta brokeri
b)   Reasürans brokeri
c)    Acente
d)   Aktüer
172.            Sigorta  şirketleri  ile  reasürans  şirketlerinin  kuruluş  amacı  ile  en  az  ilk  üç  yıldaki faaliyetlerine  ilişkin  tahminlerini  ve  yükümlülüklerini  sürekli  olarak  yerine  getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plan hangisidir?
a)   Reasürans planı
b)   İş planı
c)    Konsolide finansal tablolar
d)   Sermaye yeterliliği tablosu
173.            Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?
a)   İhtilafların hızlı çözümü için “Tahkim” sistemi getirilmiştir.
b)   Acenteler için mesleki örgütlenme getirilmiştir.
c)    İdari ceza/ adli ceza ayrımına gidilmiştir.
d)   Hepsi
174.            Sigorta Tahkim Komisyonunun kurulmasında hangi etkenler rol oynamıştır?
a)   Sigortacılık alanında ihtisas mahkemelerinin olmaması
b)   Yargı sürecinin uzun zaman alması ve masraflı olması
c)    Anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözümlenmesinin amaçlanması
d)   Hepsi
175.            5684    sayılı    Sigortacılık    Kanunuyla    sigorta    acenteleri    için    getirilen    mesleki
örgütlenmede aşağıdaki amaçlardan hangisi gözetilmiştir?
a)   Acentelik mesleğinin kurumsallaşması
b)   Etik değerlerin belirlenmesi
c)    Ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine büyük önem verilmesi
d)   Hepsi
176.            5684 sayılı Sigortacılık  Kanununun hazırlanmasında  ilke olarak AB mevzuatına  uyum
gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerdendir?
a)   Kuruluş için ön iznin kaldırılması
b)   Minimum garanti fonu
c)    Tarife serbestisi
d)   Hepsi
177.            Aşağıdaki   kurumlardan   hangisi   acentelik   faaliyeti   dışında   başka   bir   işle   iştigal
edemez?
a)   Bankalar
b)   Özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta yapma yetkisi verilmiş kurumlar
c)    Zorunlu   sigortalar   veya   hayat   sigortaları   ile   sınırlı   olmaksızın   bütün   sigortalarda faaliyet gösterebilen acenteler
d)   Yalnızca zorunlu sigortalar veya hayat sigortaları faaliyeti yürüten acenteler
178.           Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinir?
I.   Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse
II.   Tespit edilen aidatı öngörülen biçimde ödemişse
III.   Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse
IV.   Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse
a)   Yalnızca I
b)   I ve III
c)    I, II ve III
d)   I, III ve IV
179.            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)    Kanuna  göre  yetkili  olanlar  dışındaki  gerçek  kişiler  de  sigorta  acenteliği  faaliyetinde bulunabilir.
b)   Kanuna  göre  yetkili  olanlar   dışındaki   tüzel  kişiler  de  sigorta  acenteliği   faaliyetinde bulunabilir.
c)     Kanuna  göre  yetkili  olanlar  dışında  hiçbir  gerçek  veya  tüzel  kişi,  ticaret  unvanlarında veya  herhangi  bir  belgede  sigorta  acenteliğiyle  uğraştığı  izlenimi  yaratacak  kelime  ve işaret kullanamaz.
d)   Kanuna  göre  yetkili  olanlar  dışındaki  tüzel  kişiler,  yalnızca  ticaret  unvanlarında  sigorta acenteliğiyle uğraştığı izlenimi yaratacak kelime ve işaret kullanamaz.
180.            Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Sigorta acenteliği yalnızca gerçek kişilerce yapılabilir.
b)   Sigorta acenteliği yalnızca tüzel kişilerce yapılabilir.
c)   Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılabilir.
d)   Sigorta acenteliği için gerçek veya tüzel kişiliğe gerek yoktur.
181.            Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri kaç kişidir?
a)   3
b)   5
c)    7
d)   9
182.            Bankalar   Genel   Merkezlerinde   sigortacılık   işlemlerinden   sorumlu   olarak   çalışan
personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c)    UNDP
d)   Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
183.            Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   9 kişiden oluşur. 7’si acenteler arasından seçimle gelir. 2’si TOBB tarafından atanır.
b)   9 kişiden oluşur. Tamamını TOBB atar.
c)    9 kişiden oluşur. Tamamını Hazine Müsteşarlığı atar.
d)   7 kişiden oluşur. Tamamını seçimle gelir.
184.            Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Acentelik faaliyetlerinin adil ve dürüst biçimde yerine getirilmesi için kurallar oluşturmak
b)   İş ahlakının sağlanması için kurallar oluşturmak
c)    Meslek mesuplarının dayanışmasını sağlamak
d)   Hepsi
185.            Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin seçimle belirlenen üyelerini kim seçer?
a)   Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi
b)   TOBB
c)    Hazine Müsteşarlığı
d)   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
186.            5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ne zaman kabul edilmiştir?
a)   2001
b)   2003
c)   2007
d)   2009
187.            Aşağıdakilerden hangisi sigortanın toplumsal işlevlerindendir?
a) Yeni iş olanakları yaratması
b) İstihdama katkıda bulunması
c) Toplumda genel bir güvence duygusu oluşturması
d) Hepsi
188.            Yasal  çerçevede  ruhsatı  bulunan  ve  aldığı  prime  karşılık  belli  şartlar  dahilinde  risk
üstlenen ticari işletmeye ne ad verilir?
a)   Eksper
b)   Broker
c)    Prodüktör
d)   Sigorta Şirketi
189.            Aşağıdaki kanunların hangisinde sigorta sözleşmesinin yasal tanımı yapılmıştır?
a)   Türk Ticaret Kanunu
b)   Sigortacılık Kanunu
c)    Medeni Kanun
d)   Borçlar Kanunu
190.            Sigortacılıkta  Büyük  Sayılar  Kanununa  işlerlik  kazandıracak  şekilde  risk  dağıtımının
mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?
a)   Primi ödenebilir kılmak
b)   Reasürans yapabilmek
c)    Rekabet gücünü arttırmak
d)   Kârlılığı arttırmak
191.            Sigortalılara   vermiş   olduğu   teminat   dolayısıyla   üzerine   aldığı   riski   reasüröre
devreden şirkete ne ad verilir?
a)   Reasürör
b)   Sedan
c)    Sesyon
d)   Hiçbiri
192.            Sigortacı   tarafından   düzenlenecek   sigorta   poliçesine   aşağıdakilerden   hangisinin
eklenmesi gerekir?
a)   Sigortacının,  sigorta  ettirenin  ve  varsa  sigortadan  faydalanacak  kimsenin  adı  ve  soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgâhları
b)   Sigorta bedeli
c)    Sigorta kapsamındaki rizikolar ile teminatın başlayacağı ve sona ereceği an
d)   Hepsi
193.            Sigortalı  ve  sigorta  şirketinin  tüm  ilişkilerde  birbirlerine  karşı  en  üst  düzeyde  iyi
niyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?
a)   Tazminat
b)   Halefiyet
c)   Azami iyi niyet
d)   Sigortalanabilir menfaat
194.            Aşağıdaki  şıklardan  hangisi  sigortacının  maksimum  tazminat  ödeme  yükümlülüğünü
gösterir?
a)   Risklerin türü
b)   Klozlar
c)    Ek teminatlar
d)   Sigorta bedeli
195.            Aşağıdakilerden hangisi bir sorumluluk sigortasıdır?
a)   Kasko
b)   Kıymet nakliyat
c)   Zorunlu trafik
d)   Sera
196.            5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi aracı değildir?
a)    Sigorta acentesi
b)    Sigorta  eksperi
c)    Broker
d)   Hiçbiri
197.            Acentelere     verilecek     teknik    personel     eğitimini     yürütmekle    görevli     kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a)  UND
b)    Müteahhitler Birliği
c)    TOBB
d)   SEGEM
198.            Sigorta   ürünlerinin,   acenteler   tarafından   pazarlanması,   bilgilendirme    ve   satış
işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?
a)   Aktüer
b)   Denetçi
c)   Teknik Personel
d)   Broker
199.            Acentelere  verilecek  teknik  personel  eğitimine  ilişkin  aşağıda  sıralanan  açıklayıcı
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)   Teknik personel eğitimi elektronik ortamda verilebilir.
b)   Müsteşarlık  gerek görülen hallerde bu eğitimlerin  yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir.
c)    Verilecek eğitimin Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır.
d)   Hepsi
200.            Sigorta    Acenteleri    Yönetmeliği    acentelerle    ilgili    hususlardan    hangisine    ilişkin
düzenlemeleri kapsar?
a)   Acentelik yapabileceklerde aranan şartlar
b)   Mesleki sorumluluk sigortası
c)    Belge ve kayıt düzeni
d)   Hepsi
201.            Yardımcı  teknik  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  kazanması
gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?
a)   TOBB
b)   SEGEM
c)    Müteahhitler Birliği
d)   Hazine Müsteşarlığı
202.            Yardımcı  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  en  az  ne  kadar
süre ile çalışması gerekmektedir?
a)   6 ay
b)   1 sene
c)    1,5 sene
d)   2 sene
203.            Teknik personel olmak için gerekli asgari eğitim düzeyi nedir?
a)   Orta okul
b)   Lise veya dengi
c)    2 yıllık yüksek okul
d)   4 yıllık üniversite
204.            Sigorta   şirketleri   acentelere   verecekleri   yetkilere   ilişkin   değişiklikleri   TOBB’a   ne
zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?
a)   3 iş günü
b)   1 hafta
c)    15 iş günü
d)   1 ay
205.            Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime  bildirir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TSRŞB
c)   TOBB
d)   SEGEM
206.            Teknik  personel  olmak  için sigortacılıkla  ilgili kurum  veya kuruluşların  meslekle  ilgili
bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?
a)   6 ay
b)     12  ay
c)      18  ay
d)   2 sene
207.            Acenteler,     Sigorta    Acenteleri     Yönetmeliğinde    aranılan     niteliklerinde    ortaya
çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya
c)    Müteahhitler Birliği
d)   TSRŞB
208.            Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Acenteler,  unvanlarında  sigorta  ifadesi  ile  birlikte  acentelik  veya  aracılık  ifadelerinden birini kullanmak zorundadır.
b)   Acenteler,  sigorta  şirketlerine  ve sözleşme  yaptırmak  isteyenlere  yanıltıcı bilgi ve belge veremezler.
c)    Acenteler,  Levha  kayıt  numarasını  içeren  bir  plakayı  işyerlerinin  giriş  bölümünde  ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır.
d)   Hepsi
209.            Yerleşim birimleri bazında faaliyet alanları itibarıyla acenteler listesi oluşturmaya kim
yetkilidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
c)    TSRŞB
d)   UPS
210.            Acentelerin  yaptırmakla  yükümlü  oldukları  mesleki  sorumluluk  sigortasının  bir  yıl
boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?
a)   5.000 TL b)
10.000 TL c)
50.000 TL d)
100.000 TL
211.            Sigorta genel şartları hangi kurum tarafından onaylanır?
a)   TSRŞB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)    TSEV
d)   TOBB
212.            Risklerin gerçekleşmesi durumunda hasar ile ilgili bilgilerin saptanması ve bir raporla
belgelendirilmesini sağlayan kişi hangi şıkta verilmiştir?
a)   Sigorta acentesi
b)   Sigorta eksperi
c)    Sigorta prodüktörü
d)   Sigorta müfettişi
213.            Tarım     Sigortaları     Havuzunun     iş     ve     işlemleri     hangi     kuruluş     tarafından
yürütülmektedir?
a)   TARSİM A.Ş
b)   Milli Re
c)    TSRŞB
d)   DASK
214.            Zorunlu sigorta ne demektir?
a)   Özel sigortalar zorunlu sigortadır
b)   Yasaların yaptırılmasını zorunlu kıldığı özel sigortadır
c)    Riskten korunmak için ister istemez yapılan sigortadır
d)   Hiçbiri
215.            Aşağıdakilerden  hangisi  hem  hayat  hem  de  hayat  dışı  grubunda  faaliyette  bulunan
şirketlerin üretebildikleri sigorta türlerinden birisidir?
a)     Sağlık
b)      Hayat
c)    Yangın
d)   Deprem
216.            Çifte sigorta ne demektir?
a)   Poliçede gerçek değerin üstünde azami teminat gösterme
b)   Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin müştereken sigortalaması
c)    Aynı  üniteyi   birkaç   sigorta   şirketinin,   her  birinin   bir  diğerinden   bağımsız   olarak, tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması
d)   Bir sigorta şirketinin bir riski iki yıl üst üste sigortalaması
217.            Sigorta  edilen  menfaatin   muhtelif   tarihlerde  birden  çok  sigorta  şirketine   sigorta edilmesi  ve  şirketlerin  mukavele  tarihlerine  göre  sorumlu  olma  durumu  aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Kısmi sigorta
b)   Müşterek sigorta
c)    Çifte sigorta
d)   Zorunlu sigorta
218.            Aşağıdakilerden  hangisi ödenmiş hasarlar ve muallak hasarlar toplamının  kazanılmış
prime oranını ifade etmek için kullanılır?
a)   Hesap/muhasabe yılı
b)   Fiyat
c)   Hasar prim oranı
d)   Komisyon
219.            Poliçenin   bir   bölümü   veya   poliçeye   ekli   olarak,   taraflar   arasındaki   sözleşmenin gerçek  sınırlarını   belirlemek   amacıyla   hazırlanan   özel  şartlar   için  aşağıdaki   tanımlardan hangisi kullanılır?
a)   Kloz
b)   İbraname
c)    Genel şartlar
d)   Tecditname
220.            “Meydana  gelmiş ve sigorta  şirketi  tarafından  bilinen bir hasara  ilişkin olarak,  ileride
ödenmesi muhtemel hasar ödemesidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a)   Muallak hasar
b)   Kısmi hasar
c)    Lütuf ödemesi
d)   Hiçbiri
221.            Aşağıdakilerden  hangisi  5684  sayılı  Sigortacılık  Kanununun  hazırlanmasına  yol  açan
nedenlerdendir?
a)   Sigorta   Murakabe   Kanununun   539   sayılı   KHK   ile   değiştirilen   maddelerinin   yasal dayanaktan yoksul kalması
b)   Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılması ihtiyacı
c)    Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması
d)   Hepsi
222.            5684    sayılı    Sigortacılık    Kanunuyla    getirilen    denetim    sistemi    ile    ilgili    olarak
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Getirilen sistem daha geniş, esasa inen ve idareye yetki tanıyan bir sistemdir
b)   Sigortacılık faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülebilmesi amaçlanmıştır
c)    Faaliyetler,   mali   bünye   ve   idari   yapıyı   etkileyen   unsurların   daha   etkin   denetimi sağlanmaktadır
d)   Hepsi
223.            Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?
a)    Ayrıntı niteliğindeki düzenlemeler ikincil mevzuata bırakılmıştır.
b)    Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemeler aktarılmamıştır.
c)    Gelişen koşullara uyum sağlayabilecek niteliktedir.
d)   Hepsi
224.            Aşağıdakilerden    hangisi    5684    sayılı    Sigortacılık    Kanununun    kapsamında    yer
almaktadır?
a)   Sigorta ve reasürans şirketleri
b)   İlgili meslek kuruluşları
c)    Sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer organizasyonlar
d)   Hepsi
225.            5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile aşağıdaki yeniliklerden hangisi getirilmiştir?
a)   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin şartı getirilmiştir.
b)   Reasürans şirketlerinin kuruluşunda ön izin şartı getirilmiştir.
c)   Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin şartı kaldırılmıştır.
d)   Sigorta şirketi kuruluşunda sermaye şartı kaldırılmıştır.
226.            Aşağıdakilerden   hangisi  5684  sayılı  Sigortacılık  Kanunu  ile  getirilen  yeniliklerden
değildir?
a)   İlk 3 yıl için iş planı hazırlanması ilkesi benimsenmiştir.
b)   Teknik karşılıklar yeniden düzenlenerek ilave teknik karşılıklar getirilmiştir.
c)    Şirketler için iç denetim sistemi kurulması zorunlu kılınmıştır.
d)   Tarifelerde serbesti kaldırılmıştır.
227.            Sigorta  sözleşmesinden  doğan  uyuşmazlıkların  çözümü  amacıyla  oluşturulan  kurum
hangisidir?
a)   Sigorta Tahkim Komisyonu
b)   Sigorta Tahkim Mahkemesi
c)    Sigorta Uyuşmazlık Komisyonu
d)   Sigorta Uyuşmazlık Mahkemesi
228.            Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?
a)   UPS
b)   Şoförler Federasyonu
c)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
d)   Sigorta Acenteleri Odası Başkanlığı
229.            Aşağıdakilerden   hangisi   5684   sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   göz
önünde bulundurulmamıştır?
a)   Sigortacılık sektöründe daha etkin bir denetim altyapısının sağlanması
b)   Yasal düzenlemelerin sektörün gelişen yapısına ayak uydurabilmesi
c)   Sigortacılık sektörünü düzenleyen herhangi bir mevzuatın bulunmaması
d)   Sigorta aracılarının yetkilerinin daha açık bir biçimde tanımlanması
230.            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.    Yalnızca   zorunlu   sigortalar   veya   hayat   sigortaları   faaliyeti   yürüten   acenteler,   zorunlu sigortalar    veya    hayat    sigortaları    ile    sınırlı    olmaksızın    bütün    sigortalarda    faaliyet gösterebilen acenteler olmak üzere iki tür acentelik mevcuttur.
II.   Yalnızca  zorunlu  sigortalar  veya  hayat  sigortaları  faaliyeti  yürüten  acenteler  için  başka işlerle iştigal etme yasağı yoktur.
III.    Zorunlu  sigortalar  veya  hayat  sigortaları  ile  sınırlı  olmaksızın  bütün  sigortalarda  faaliyet gösterebilen  acenteler,  bireysel  emeklilik  işlemleriyle   ilgili  acentelik  faaliyeti  haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
a)   Yalnızca I
b)   I ve II
c)    I ve III
d)   I, II ve III
231.            Aşağıdakilerden  hangisi sigorta pazarlamasını  diğer pazarlama  tekniklerinden  ayıran
unsurlardan değildir?
a)   Sigortacılık pazarlamasında “ne olursa olsun kâr” zihniyeti vardır.
b)   Müşteri ihtiyaçlarının iyi belirlenmesi önemlidir.
c)    Acenteler sigortacının temsilcisi olduğu gibi aynı zamanda müşteri danışmanıdır.
d)   Müşteri memnuniyeti sigorta şirketi ve acente açısından en büyük kazançtır.
232.            Sigorta   ürünlerinin,   acenteler   tarafından   pazarlanması,   bilgilendirme    ve   satış
işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?
a)   Aktüer
b)   Underwriter
c)   Teknik Personel
d)   Broker
233.            Acentelere  verilecek  teknik  personel  eğitimine  ilişkin  aşağıda  sıralanan  açıklayıcı
ifadelerden hangisi doğrudur?
a)   Teknik personel eğitimi elektronik ortamda verilebilir.
b)   Teknik personel,  tarihi ve programı  Müsteşarlıkça  üç ay önceden  duyurulacak  ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur.
c)    Verilecek eğitimin Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır.
d)   Hepsi
234.            Acenteler  teknik  personel  olabilmek  için  gerekli  çalışma  süresini  dolduran  yardımcı
teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   TOBB
c)    UND
d)   Müteahhitler Birliği
235.            Yardımcı  teknik  personelin  sigorta  işlemleri  yapma  yetkisi  alabilmesi  için  kazanması
gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?
a)   TSRŞB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)    SEGEM
d)   TOBB
236.            Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Teknik   personelin   poliçe   satışı   sırasında   sigortalıya   hangi   acenteye   bağlı   olarak çalıştıklarını açıkça belirtmeleri gerekir.
b)   Lise  ve  dengi  okul  mezunu  olup,  teknik  personel  olmak  için  diğer  gerekli  nitelikleri taşıyan,  ancak  deneyim  şartı  bulunmayanlar  yardımcı  teknik  personel  unvanı  ile  işe başlatılabilirler.
c)    Teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan bağlı bulundukları acenteler sorumludur.
d)   Hepsi
237.            Aşağıdakilerden  hangisi  teknik  personel  olmak  için  gerekli  asgari  mesleki  deneyim
şartından muaftır?
a)   En az 2 yıllık aktüerya ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlar
b)   4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar
c)    En az 2 yıllık risk yönetimi ile ilgili yüksek okullardan mezun olanlar
d)   Hepsi
238.            Teknik  personel  olmak  için sigortacılıkla  ilgili kurum  veya kuruluşların  meslekle  ilgili
bölümlerinde asgari ne kadar deneyim sahibi olmak gerekmektedir?
a)    1 sene
b)    2 sene
c)    3 sene
d)   5 sene
239.            Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a)    Bankaların   Türkiye   Odalar   ve   Borsalar   Birliği   tarafından   düzenlenen   Levhaya   kayıt olmaları zorunluluğu vardır.
b)    Özel kanunla kurulmuş ve kendisine  sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumların Türkiye   Odalar   ve   Borsalar   Birliği   tarafından   düzenlenen   Levhaya   kayıt   olmaları zorunluluğu vardır.
c)   Zorunlu   sigortalar   veya   hayat   sigortaları   ile   sınırlı   olmaksızın   bütün   sigortalarda faaliyet   gösterebilen    acentelerin   Türkiye   Odalar   ve   Borsalar   Birliği   tarafından düzenlenen Levhaya kayıt olmaları zorunluluğu vardır.
d)   Yalnızca  zorunlu  sigortalar  veya  hayat  sigortaları  faaliyeti  yürüten  acentelerin  Türkiye Odalar  ve  Borsalar  Birliği  tarafından  düzenlenen  Levhaya  kayıt  olmaları  zorunluluğu yoktur.
240.            Tüketicinin    Korunması    Hakkında    Kanunun    sigorta    acenteliği    ile    ilgili    olarak
uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)   Sigorta  acenteleri  yalnızca  acentelik  faaliyetleri  kapsamında  sundukları  hizmetlerden sorumludur.
b)   Sigorta   şirketinin   hizmet   sağlayıcı   olduğu   durumlarda   ayıplı   hizmetlerden   sigorta acentesi de sorumludur.
c)    Sigorta   şirketinin   hizmet   sağlayıcı   olduğu   durumlarda   ayıplı   hizmetlerden   sigorta acentesi sorumlu değildir.
d)   Sigorta   şirketleri   hizmet   sağlayıcı   olarak,   acenteler   ise   yalnızca   aracılık   faaliyetleri kapsamında sundukları ayıplı hizmetlerden sorumludur.
241.            Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?
a)   Acentelik yalnızca gerçek kişiler tarafından yapılabilir.
b)   Acentelik yapılabilmesi için Levhaya kayıtlı olmak gerekmektedir.
c)    Levhaya     kayıt     için     acentelerin     gerekli     nitelikleri     taşıdıklarını     belgelemeleri gerekmektedir.
d)   Yabancı sigorta  acentelerinin  Türkiye’deki  faaliyetlerine  ilişkin hususlar  Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
242.            5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre aracı neyi ifade etmektedir?
a)   Yalnızca sigorta acentesi
b)   Yalnızca broker
c)   Sigorta acentesi ve broker
d)   Sigorta acentesi, broker ve sigorta eksperi
243.            Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri kime  bildirir?
a)   TOBB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)    Müteahhitler Birliği
d)   TSRŞB
244.            Acenteler,     Sigorta    Acenteleri     Yönetmeliğinde    aranılan     niteliklerinde    ortaya
çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   Uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya
c)   UND
d)   TSRŞB
245.            Acenteler  şubelerine  ilişkin  bilgileri  şube  tesisinden  itibaren  ne  kadar  zaman  içinde
Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?
a)    10 iş günü
b)   15 iş günü
c)    30 iş günü
d)   45 iş günü
246.            Sigorta   şirketlerinin   faaliyetleri   nedeniyle   acentelerinden   isteyecekleri   teminatın
miktarını belirlemeye kim yetkilidir?
a)   TOBB
b)   Hazine Müsteşarlığı
c)    UPS Derneği
d)   Taraflar serbestçe belirler
247.            Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)   Acenteler,  Levha  kayıt  numarasını  içeren  bir  plakayı  işyerlerinin  giriş  bölümünde  ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır.
b)   Acenteler,  sigorta  şirketlerine  ve sözleşme  yaptırmak  isteyenlere  yanıltıcı bilgi ve belge veremezler.
c)    Acenteler,   unvanlarını   acentelik   fonksiyonlarını   gizleyecek   şekilde   ve   unvanlarında sigorta şirketi olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler kullanamazlar.
d)   Hepsi
248.            Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya  kim
yetkilidir?
a)   Hazine Müsteşarlığı
b)   UPS
c)    Sigorta Şirketleri
d)   Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
249.            Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)   Acentelerin aracılık ettikleri yıllık prim tutarı, üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanır.
b)   Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler.
c)    Acentelerin ilave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır.
d)   Sermaye  açığını  kapatmayan  acenteler,  bu  açığı  kapatana  kadar  acentelik  faaliyetinde bulunamazlar.
250.            Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?
a)   5.000 TL
b)   10.000 TL
c)   25.000 TL
d)   50.000 TL

SEGEM TARAFINDAN YAYINLANMIŞ 250 SORU ZAMAN İLE CEVAPLAR DEĞİŞMİŞTİR BAZI SORULAR HATALIDIR Buradan Excel halinde indirebilirsiniz  cevap anahtarlı hali Excel de mevcut.