SEGEM TEKNİK PERSONEL SINAVI DENEME TESTİ


 

 

1 Aşağıdaki karşılıklardan hangisi henüz sigorta  şirketine ihbarı yapılmamış  hasarlarla ilgili karşılıktır?
5 puan
a) Muallak Hasar Karşılığı
b) Cari Rizikolar Karşılığı
c) Matematik Karşılık
d) Gerçekleşmiş Fakat Henüz Bildirilmemiş Hasarlar Karşılığı (IBNR)
2 Sigorta  şirketleri  ile  reasürans  şirketlerinin  kuruluş  amacı  ile  en  az  ilk  üç  yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini  sürekli olarak yerine getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan plan hangisidir?
5 puan
a) Reasürans planı
b) İş planı
c) Konsolide finansal tablolar
d) Sermaye yeterliliği tablosu
3 Bankalar   Genel   Merkezlerinde   sigortacılık   işlemlerinden   sorumlu   olarak   çalışanpersoneli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?
5 puan
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
c) UNDP
d) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
4 Yasal çerçevede ruhsatı bulunan ve aldığı prime karşılık belli  şartlar dahilinde risk üstlenen ticari işletmeye ne ad verilir?
5 puan
a) Eksper
b) Broker
c) Prodüktör
d) Sigorta Şirketi
5 Sigortacılıkta  Büyük Sayılar Kanununa işlerlik kazandıracak  şekilde risk dağıtımının mümkün olan en çok sayıya kadar yapılmasında amaç nedir?
5 puan
a) Primi ödenebilir kılmak
b) Reasürans yapabilmek
c) Rekabet gücünü arttırmak
d) Kârlılığı arttırmak
6 Sigortalılara   vermiş   olduğu   teminat   dolayısıyla   üzerine   aldığı   riski   reasüröre devreden şirkete ne ad verilir?
5 puan
a) Reasürör
b) Sedan
c) Sesyon
d) Hepsi
7 Sigortalı  ve  sigorta  şirketinin  tüm  ilişkilerde  birbirlerine  karşı  en  üst  düzeyde  iyiniyetli olmalarını gerektiren prensip hangisidir?
5 puan
a) Tazminat
b) Halefiyet
c) Azami iyi niyet
d) Sigortalanabilir menfaat
8 Aşağıdaki  şıklardan hangisi sigortacının maksimum tazminat ödeme yükümlülüğünü gösterir?
5 puan
a) Risklerin türü
b) Klozlar
c) Ek teminatlar
d) Sigorta bedeli
9 Sigorta acenteleri için oluşturulan mesleki örgütlenme hangisidir?
5 puan
a) UPS
b) Şoförler Federasyonu
c) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
d) Sigorta Acenteleri Odası Başkanlığı
10 Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?
5 puan
a) 100.000 TL
b) 10.000 TL
c) 25.000 TL
d) 50.000 TL
11 Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?
5 puan
a. Hasar yerinde bulunan deliller
b. Sabotaj tespit edilmiş hasar
c. Hasara sebep olanın hasar yerine yakınlığı
d. Hasarın meydana gelmesine neden olan en yakın, etkili ve hakim sebebin poliçede güvence altına alınmış olması
12 Reasürörlerin  risk  yönetimi  amacıyla  aldıkları  işlerden  bir  başka  reasüröre   veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?
5 puan
a) Retrosesyon
b) Sesyon
c) Eksedan
d) Sedan
13 Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?
5 puan
a) Sigorta ettiren
b) Jeran
c) Lehdar
d) Zarar gören üçüncü şahıs
14 . Riskin   önüne   geçmek,   azaltabilmek   ve/veya   tazminini   sağlamak   amacıyla   alınan önlemlere ne denir ?
5 puan
a) Risk yönetimi
b) Riskten kaçınma
c) Riski üstlenme
d) Riskin olasılığı
15. 5684  sayılı   Sigortacılık   Kanununun   hazırlanmasında   ilke   olarak   AB   mevzuatına   uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?
5 puan
a) Kuruluş için ön iznin kaldırılması
b) Minimum garanti fonu
c) İhtisas komiteleri
d) Tarife serbestisi
16 Düzenlenen  poliçe,  tecditname   ve  zeyilnamelerin  tümünün   kaydedildiği   yasal  defterler hangisidir?
5 puan
a) Rejistro
b) İbraname
c) Retrosesyon
d) hiçbiri
17 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?
5 puan
a) Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
b) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
c) İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
d) Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası
18 Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir
5 puan
a) Mutabakatlı poliçe
b) Abonman poliçesi
c) Paket poliçe
d) Muafiyetli poliçe
19 Sigortacılık  sektöründe   özellik  taşıyan  mesleki  nitelikteki   konular   için  gerekli  sınavların tarafsız bir  şekilde yapılması ve eğitim taleplerinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla tesis edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
5 puan
a) TRAMER
b) DASK
c) SEGEM
d) TARSİM
20 . Sigortacılıkta ‘pert’ ne demektir?
5 puan
a) Kısmi hasar
b) Mücbir sebep
c) Sigortalı malın tümünün veya tümüne yakınının kaybı, tam hasar
d) Müşterek sebep

SEGEM TEKNİK PERSONEL SINAVI DENEME TESTİ

SEGEM